Στοχαστική ανάλυση και προσομοίωση υδρομετεωρολογικών διεργασιών σχετικών με την αιολική και ηλιακή ενέργεια

Γ. Τσεκούρας, Στοχαστική ανάλυση και προσομοίωση υδρομετεωρολογικών διεργασιών σχετικών με την αιολική και ηλιακή ενέργεια, Διπλωματική εργασία, 246 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2012.

[doc_id=1300]

[Ελληνικά]

Διερευνάται η ύπαρξη μακροπρόθεσμης εμμονής μέσω του υπολογισμού του συντελεστή Hurst για τις μεταβλητές της ταχύτητας ανέμου και της διάρκειας ηλιοφάνειας σε ετήσια κλίμακα στην Ευρώπη. Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν λήφθηκαν σε μορφή ημερήσιων χρονοσειρών από τις βάσεις δεδομένων ΚΝΜΙ, ΕCA&D και METEIREANN και αναφέρονται σε χρονική περίοδο τουλάχιστον 70 χρόνων. Συλλέχθηκαν καταγραφές ταχύτητας ανέμου από 20 μετρητικούς σταθμούς οι οποίες επεξεργάστηκαν κατάλληλα για την αναγωγή τους σε ενιαία υψόμετρο μέτρησης και καταγραφές διάρκειας ηλιοφάνειας από 21 μετρητικούς σταθμούς. Ο υπολογισμός του συντελεστή Hurst έγινε με την μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης και με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων βασισμένη στην τυπική απόκλιση (LSSD) και διαπιστώθηκε η ύπαρξη εμμονής και για τα δύο μεγέθη. Επιπλέον βρέθηκαν οι χαρακτηριστικές τιμές του συντελεστή Hurst και για τις δύο μεταβλητές, γύρω από τις οποίες συγκεντρώνονται οι τιμές των συντελεστών Hurst στους μετρητικούς σταθμούς που εξετάστηκαν. Επιπλέον επιχειρείται η ταυτόχρονη αναπαραγωγή συνθετικών χρονοσειρών των δύο μεταβλητών σε ετήσια, μηνιαία και ημερήσια κλίμακα κάνοντας χρήση πολυμεταβλητού στοχαστικού μοντέλου μέσω του υπολογιστικού συστήματος Κασταλία. Πραγματοποιούνται δύο εφαρμογές του προγράμματος, μία για τα πρωτογενή δεδομένα και μία με λογαριθμικό μετασχηματισμό της μεταβλητής της διάρκειας ηλιοφάνειας πριν την είσοδο στο πρόγραμμα λόγω του φραγμένου πεδίου ορισμού της. Συμπεραίνεται ότι με τη χρήση του λογαριθμικού μετασχηματισμού η Κασταλία είναι σε θέση να αναπαράγει ικανοποιητικά συνθετικές χρονοσειρές και αυτών των δύο μεταβλητών.

PDF Πλήρες κείμενο (7452 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Σχετικές εργασίες:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. Χ. Ιωάννου, Γ. Τσεκούρας, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Στοχαστική ανάλυση και προσομοίωση υδρομετεωρολογικών διεργασιών για τη βελτιστοποίηση ενός υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου, doi:10.13140/RG.2.1.3787.0327, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, 2013.