Διερεύνηση της χωρικής και χρονικής κατανομής ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή της Αττικής

Μ. Νίτσα, Διερεύνηση της χωρικής και χρονικής κατανομής ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή της Αττικής, Διπλωματική εργασία, 170 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2012.

[doc_id=1305]

[Ελληνικά]

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τη χωροχρονική κατανομή ισχυρών καταιγίδων σε διαφορετικές χωρικές και χρονικές κλίμακες. Η περιοχή μελέτης οριοθετείται από την υδρολογική λεκάνη του ποταμού Κηφισού Αττικής, όπου τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ένα πυκνό δίκτυο βροχογράφων (ΜΕΤΕΟΝΕΤ), το οποίο παρέχει δεδομένα μικρής χρονικής κλίμακας. Η διαχείριση και επεξεργασία των βροχομετρικών δεδομένων έγινε με τη χρήση Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας (ArcMap), το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης εποπτείας της χρονικής εξέλιξης και της χωρικής κατανομής της βροχόπτωσης. Από όλα τα δεδομένα επιλέχθηκαν τα επεισόδια βροχόπτωσης που θεωρήθηκαν πιο έντονα, λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο ύψος βροχής ανά μονάδα χρόνου αλλά και τη χρονική διάρκεια ολόκληρου του επεισοδίου. Με χρήση της προσδιοριστικής μεθόδου χωρικής παρεμβολής των Σταθμισμένων Αντίστροφων Αποστάσεων (ΣΑΑ) ή αλλιώς Inverse Distance Weighted (IDW) τα σημειακά ύψη βροχής μετατράπηκαν σε επιφανειακά με αποτέλεσμα τη δημιουργία επιφανειών βροχής για χαρακτηριστικές χωρικές και χρονικές κλίμακες. Από τις επιφάνειες αυτές προέκυψαν τα μέγιστα ύψη βροχής, για κάθε κλίμακα που μελετήθηκε. Επιπλέον, μελετήθηκαν ορισμένα επεισόδια ως προς την χρονική τους μεταβλητότητά. Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν, υπολογίστηκε ο συντελεστής επιφανειακής αναγωγής φ για τις χρονικές και χωρικές κλίμακες που έγινε η μελέτη και έγινε η σύγκριση με αντίστοιχους που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Εξήχθησαν κάποια συμπεράσματα σχετικά με την εξάρτηση του συντελεστή από τη διάρκεια βροχόπτωσης, την επιφάνεια, αλλά κυρίως την περίοδο επαναφοράς και δημιουργήθηκαν εξισώσεις που προβάλλουν τη σχέση του συντελεστή επιφανειακής αναγωγής με την ένταση της βροχής για την περιοχή μελέτης. Τέλος, επιχειρήθηκε η δημιουργία καμπυλών έντασης–διάρκειας–έκτασης–περιόδου επαναφοράς, που αποτελούν μαθηματικές σχέσεις που συνδέουν την ένταση της βροχόπτωσης και με την χωρική κλίμακα εκτός από την διάρκεια και την περίοδο επαναφοράς. Η μελέτη αυτή προσφέρει μια πρώτη προσέγγιση που απαιτεί όμως πιο επισταμένη και ενδελεχή περεταίρω διερεύνηση. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν αν και προκαταρκτικά είναι σημαντικά και μπορούν να βρουν χρήσιμες εφαρμογές.

PDF Πλήρες κείμενο (6541 KB)