Η στοχαστική γεννήτρια Κασταλία και η εφαρμογή της στον πολυμεταβλητό επιμερισμό υδρομετεωρολογικών διεργασιών

A. Venediki, S. Giannoulis, C. Ioannou, L. Malatesta, G. Theodoropoulos, G. Tsekouras, Y. Dialynas, S.M. Papalexiou, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, The Castalia stochastic generator and its applications to multivariate disaggregation of hydro-meteorological processes, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-11542, doi:10.13140/RG.2.2.15675.41764, European Geosciences Union, 2013.

[Η στοχαστική γεννήτρια Κασταλία και η εφαρμογή της στον πολυμεταβλητό επιμερισμό υδρομετεωρολογικών διεργασιών]

[doc_id=1325]

[Αγγλικά]

Η Κασταλία είναι σύστημα λογισμικού που πραγματοποιεί πολυμεταβλητή στοχαστική προσομοίωση διατηρώντας τα ουσιώδη περιθώρια στατιστικά χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα τη μέση τιμή, την τυπική απόκλιση και την ασυμμετρία, καθώς και τα από κοινού χαρακτηριστικά δευτέρας τάξης, δηλαδή τις αυτό- και ετεροσυσχετίσεις. Επιπλέον, η Κασταλία αναπαράγει τη μακροπρόθεσμη εμμονή. Ακολουθεί μια προσέγγιση επιμερισμού, ξεκινώντας από την ετήσια χρονική κλίμακα και προχωρώντας σε λεπτότερες κλίμακες, όπως η μηνιαία και ημερήσια. Για να αξιολογήσουμε την επίδοση του συστήματος Κασταλία, ελέγχουμε ως προς διάφορες υδρομετεωρολογικές διεργασίες, όπως η βροχόπτωση, η διάρκεια ηλιοφάνειας, η θερμοκρασία και η ταχύτητα ανέμου. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνουμε χρονοσειρές των εν λόγω διεργασιών από μια εκτενή βάση δεδομένων από ημερήσια δείγματα, και εκτιμούμε τις στατιστικές τους ιδιότητες, περιλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης εμμονής. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Κασταλία, γεννάμε συνθετικές χρονοσειρές και εξετάζουμε την αποτελεσματικότητά του ως προς τη δυνατότητα αναπαραγωγής των σημαντικών στατιστικών ιδιοτήτων των παρατηρημένων δεδομένων.

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15675.41764

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. A. Efstratiadis, Y. Dialynas, S. Kozanis, and D. Koutsoyiannis, A multivariate stochastic model for the generation of synthetic time series at multiple time scales reproducing long-term persistence, Environmental Modelling and Software, 62, 139–152, doi:10.1016/j.envsoft.2014.08.017, 2014.

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών