Ουρές ακραίων κατανομών βροχόπτωσης: Εκθετικές, υπο-εκθετικές ή υπερ-εκθετικές;

S. Nerantzaki, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Extreme rainfall distribution tails: Exponential, subexponential or hyperexponential?, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-5149, doi:10.13140/RG.2.2.29857.40803, European Geosciences Union, 2013.

[Ουρές ακραίων κατανομών βροχόπτωσης: Εκθετικές, υπο-εκθετικές ή υπερ-εκθετικές;]

[doc_id=1333]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29857.40803

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών