Στατιστική ανάλυση θετικών ανωστικών τυρβωδών φλεβών

P. Dimitriadis, and P. Papanicolaou, Statistical analysis of turbulent positively buoyant jets, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, EGU2012-12672, European Geosciences Union, 2012.

[Στατιστική ανάλυση θετικών ανωστικών τυρβωδών φλεβών]

[doc_id=1344]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Κατηγορίες: Υδραυλικά μοντέλα