Διερεύνηση της ύπαρξης μακροπρόθεσμης εμμονής στην ετήσια βροχόπτωση από μία παγκόσμια βάση δεδομένων

Θ. Ηλιοπούλου, Διερεύνηση της ύπαρξης μακροπρόθεσμης εμμονής στην ετήσια βροχόπτωση από μία παγκόσμια βάση δεδομένων, Διπλωματική εργασία, 146 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2013.

[doc_id=1368]

[Ελληνικά]

Η διερεύνηση της ύπαρξης μακροπρόθεσμης εμμονής σε γεωφυσικά δεδομένα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επιστημόνων τις τελευταίες δεκαετίες μετά την ανακάλυψη του φαινόμενου από τον Hurst (1951). Εδώ μελετάται η υπόθεση ύπαρξης μακροπρόθεσμης εμμονής στην ετήσια βροχόπτωση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν ημερήσια δεδομένα βροχόπτωσης από την παγκόσμια βάση δεδομένων GHCN (Global Historical Climatology Network), τα οποία μετά από επεξεργασία και συμπλήρωση χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του συντελεστή μακροπρόθεσμης εμμονής H. Επιλέχθηκαν 1265 σταθμοί, βάσει κριτηρίων καταγραφών και ποιότητας, οι οποίοι εξετάστηκαν επιπρόσθετα και ως προς ορισμένα χαρακτηριστικά της βροχόπτωσης. Για την εκτίμηση της μακροπρόθεσμης εμμονής, εφαρμόστηκαν η μέθοδος της συναθροισμένης διασποράς και η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων βασισμένη στην τυπική απόκλιση LSSD (Least Squares based on Standard Deviation). Επίσης, έγινε έλεγχος της υπόθεσης ύπαρξης κοινού συντελεστή H στα δεδομένα. Για την πληρέστερη μελέτη της δομής εξάρτησης μελετήθηκε η δομή της αυτοσυσχέτισης των δεδομένων και πραγματοποιήθηκε έλεγχος για τη σχέση της με δομή AR(1). Τα αποτελέσματα συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης ενδείξεων μακροπρόθεσμης εμμονής στο 3/4 των σταθμών, με διαφοροποιήσεις ως προς την ισχύ της. Εκτενέστερη ανάλυση χρειάζεται πιθανόν μελλοντικά για την αξιοποίηση μεγαλύτερων χρονοσειρών που θα είναι διαθέσιμες τότε.

PDF Πλήρες κείμενο (5086 KB)