Διερεύνηση λειτουργίας λογισμικών υδραυλικής προσομοίωσης στην εξέλιξη πλημμυρικής κατάκλυσης. Εφαρμογή στην πεδιάδα της Θεσσαλίας

Α. Οικονόμου, Διερεύνηση λειτουργίας λογισμικών υδραυλικής προσομοίωσης στην εξέλιξη πλημμυρικής κατάκλυσης. Εφαρμογή στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, Μεταπτυχιακή εργασία, 99 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2013.

[doc_id=1369]

[Ελληνικά]

Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007/60/ΕΚ) για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, ορίζει μια πλημμύρα ως τη προσωρινή κάλυψη εδάφους από νερό το οποίο, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν καλύπτεται από νερό. Η αστική ανάπτυξη και οι ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η γεωργία, η βιομηχανία και ο τουρισμός, συμβάλουν στην αύξηση της πιθανότητας των αρνητικών επιπτώσεων των πλημμυρών. Η μελέτη της υδραυλικής συμπεριφοράς των ποταμών κρίνεται σημαντική στη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. Διερευνάται η συμπεριφορά τριών υδραυλικών μοντέλων διαφορετικού θεωρητικού υποβάθρου ανάλυσης: το μονοδιάστατo HEC-RAS και τα ψευδο-διδιάστατα LISFLOOD-FP και FLO-2D. Αυτά ελέγχονται και συγκρίνονται μεταξύ τους μέσω της εφαρμογής τους σε απλοποιημένες τοπογραφίες, όπου μεταβάλλεται η παροχή εισόδου, η κλίση εγκάρσιας και διαμήκους διατομής, η τραχύτητα και το μέγεθος του κυττάρου του κανάβου των μοντέλων. Επίσης, τα τρία αυτά μοντέλα εφαρμόζονται σε ένα πραγματικό πλημμυρικό επεισόδιο στην περιοχή της λεκάνης απορροής του π. Πηνειού στη δυτική πεδιάδα της Θεσσαλίας και βαθμονομούνται μέσω της αποτύπωσης ενός πραγματικού πλημμυρικού επεισοδίου, όπως καταγράφηκε μέσω δορυφόρου στην συγκεκριμένη περιοχή μελέτης. Οι παράμετροι εξόδου που μελετώνται είναι η έκταση της πλημμυρικής κατάκλυσης και το βάθος ροής στο σημείο εξόδου (έναντι της ταχύτητας ροής εξόδου). Επιπλέον πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας ώστε να προσδιοριστεί πως επηρεάζεται κάθε προσομοίωση από τη μεταβολή του συντελεστή τραχύτητας τόσο στο κανάλι, όσο και στα πλημμυρικά πεδία.

PDF Πλήρες κείμενο (3988 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. P. Dimitriadis, A. Tegos, A. Oikonomou, V. Pagana, A. Koukouvinos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Comparative evaluation of 1D and quasi-2D hydraulic models based on benchmark and real-world applications for uncertainty assessment in flood mapping, Journal of Hydrology, 534, 478–492, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.01.020, 2016.