Διερεύνηση της μεταβλητότητας του κλίματος σύμφωνα με την κατάταξη KÖPPEN

Α. Μαλλιαρός, Διερεύνηση της μεταβλητότητας του κλίματος σύμφωνα με την κατάταξη KÖPPEN, Μεταπτυχιακή εργασία, 103 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2013.

[doc_id=1371]

[Ελληνικά]

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία σκοπό έχει να διερευνήσει τη μεταβλητότητα του κλίματος διαφόρων περιοχών του πλανήτη βάσει της κλιματικής κατάταξης Köppen. Για το σκοπό αυτό, συγκεντρώθηκαν δεδομένα μηνιαίων τιμών βροχόπτωσης και θερμοκρασίας για περιοχές της υφηλίου οι οποίες ανήκουν σε κάθε μία από τις 31 συνολικά κλιματικές υποκατηγορίες των 5 βασικών κλιματικών τύπων A, B, C, D και E. Για την κάθε κλιματική υποκατηγορία συγκεντρώθηκαν δεδομένα από δύο σταθμούς, έναν κοντινό (απόσταση έως 50 km) και έναν απομακρυσμένο από τη θάλασσα. Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι παράμετροι της μεθόδου Köppen και υλοποιήθηκαν εκείνα τα κριτήρια τα οποία καθορίζουν τον κλιματικό τύπο στον οποίο ανήκει ο κάθε σταθμός. Υπολογίστηκαν οι στατιστικές παράμετροι των μετεωρολογικών δεδομένων. Αυτές με τη σειρά τους αποτέλεσαν αντικείμενο ανάλυσης έτσι ώστε να διερευνηθεί το μέγεθος της μεταξύ τους συσχέτισης για τον κάθε κλιματικό τύπο ξεχωριστά καθώς και μεταξύ των κοντινών και απομακρυσμένων από τη θάλασσα σταθμών. Συγκεντρώθηκαν, ακόμη, ημερήσιες τιμές βροχόπτωσης για τις πιο διαδεδομένες υποκατηγορίες των 5 κλιματικών τύπων. Υπολογίστηκαν οι μέγιστες ημερήσιες τιμές βροχόπτωσης στις οποίες και έγινε προσαρμογή της κατανομής Γενικών Ακραίων Τιμών. Εξετάστηκε, επίσης, ο χαρακτηριστικός λόγος της μέγιστης ημερήσιας προς την αντίστοιχη μέση ετήσια ποσότητα βροχόπτωσης. Το πηλίκο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της έντασης των ακραίων φαινομένων βροχόπτωσης για τον κάθε κλιματικό τύπο. Ακόμη, σημειώθηκαν εκείνοι οι μήνες του έτους στους οποίους παρουσιάζεται η μέγιστη μέση μηνιαία βροχόπτωση των σταθμών και εξετάστηκε η επίδραση της εγγύτητας των σταθμών στη θάλασσα. Τέλος, διερευνήθηκε η μακροχρόνια κλιματική μεταβλητότητα των σταθμών της κάθε κλιματικής υποκατηγορίας. Η ποσοτικοποίηση της κλιματικής μεταβλητότητας των σταθμών υλοποιήθηκε μέσω της στατιστικής μεθόδου της διαφοράς των μέσων τιμών και της κατανομής t-student.

PDF Πλήρες κείμενο (3811 KB)