Υδρολογική μοντελοποίηση παρουσία μη στασιμότητας που οφείλεται στην αστικοποίηση: διερεύνηση της αξίας της πληροφορίας

A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Hydrological modelling in presence of non-stationarity induced by urbanisation: an assessment of the value of information, “Knowledge for the future”, IAHS - IAPSO – IASPEI Joint Assembly 2013, Gothenburg, doi:10.13140/RG.2.2.13178.49607, International Association of Hydrological Sciences, 2013.

[Υδρολογική μοντελοποίηση παρουσία μη στασιμότητας που οφείλεται στην αστικοποίηση: διερεύνηση της αξίας της πληροφορίας]

[doc_id=1377]

[Αγγλικά]

Ακολουθούμε το προτεινόμενο πρωτόκολλο του συνεδρίου, που εστιάζει στη διερεύνηση των επιπτώσεων της μη στασιμότητας λόγω αστικοποίησης στην επίδοση ενός υδρολογικού μοντέλου. Ειδικότερα, χρησιμοποιείται η συνιστώσα βροχής-απορροής του πλαισίου μοντελοποίησης ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ (Efstratiadis et al., 2008). Πρόκειται για ένα φειδωλό μοντέλο εννοιολογικού τύπου, που βασίζεται στην ιδέα των μονάδων υδρολογικής απόκρισης (ΜΥΑ). Παραμετροποιείται ανά ΜΥΑ με επτά παραμέτρους για κάθε μία. Εφαρμόζεται τόσο η αδιαμέριστη όσο και η ημικατανεμημένη εκδοχή του μοντέλου. Στην τελευταία, θεωρούνται δύο ΜΥΑ, που αντιπροσωπεύουν τις αστικές και μη αστικές περιοχές της λεκάνης. Χρησιμοποιείται ο εξελικτικός αλγόριθμος ανόπτησης-απλόκου για την εξαγωγή του βέλτιστου συνόλου παραμέτρων από ένα μεγάλο αριθμό άλλων συνόλων παραμέτρων. Τα επίπεδα 1 και 2 του προτεινόμενου πρωτοκόλλου παρέχουν την αναγκαία πληροφορία για την ανάλυση του επιπέδου 3, όπου θεωρείται ένα στοχαστικό πλαίσιο εμπνευσμένο από τις ιδέες που προτάθηκαν από τους Montanari & Koutsoyiannis (2012). Αυτό λαμβάνει υπόψη την εξωτερική πλοηροφορία του ποσοστού της αστικοποίησης στην υπό μελέτη λεκάνη. Διατυπώνεται μια σχέση μεταξύ του εν λόγω ποσοστού και μίας ή περισσότερων παραμέτρων του αδιαμέριστου μοντέλου, ενώ το ημικατανεμημένο μοντέλο λαμβάνει υπόψη του ρητά το ποσοστό των αστικών εκτάσεων. Η σύγκριση των διαστημάτων πρόγνωσης με και χωρίς την εκμετάλλευση αυτής της σχέσης επιτρέπει την αναγνώριση της αξίας της πληροφορίας, σχετικά με το γεγονός ότι εμπεριέχει τη μη στασιμότητα. Η μεθοδολογία στο σύνολό της εφαρμόζεται σε δύο λεκάνες απορροής, στις οποίες φαίνεται να υπάρχει έντονη αστικοποίηση (Ferson Creek στη θέση St. Charles, ΗΠΑ).

PDF Πλήρες κείμενο (602 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.13178.49607

Κατηγορίες: Υδρολογικά μοντέλα