Επίδραση της διακριτοποίησης του χρόνου και του πεπερασμένου μήκους δείγματος στις στοχαστικές ιδιότητες συνεχούς χρόνου

F. Lombardo, E. Volpi, and D. Koutsoyiannis, Effect of time discretization and finite record length on continuous-time stochastic properties, IAHS - IAPSO - IASPEI Joint Assembly, Gothenburg, Sweden, doi:10.13140/RG.2.2.29955.71206, International Association of Hydrological Sciences, International Association for the Physical Sciences of the Oceans, International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior, 2013.

[Επίδραση της διακριτοποίησης του χρόνου και του πεπερασμένου μήκους δείγματος στις στοχαστικές ιδιότητες συνεχούς χρόνου]

[doc_id=1380]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (724 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29955.71206

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Climacogram versus autocovariance and power spectrum in stochastic modelling for Markovian and Hurst–Kolmogorov processes, Stochastic Environmental Research & Risk Assessment, 29 (6), 1649–1669, doi:10.1007/s00477-015-1023-7, 2015.
2. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, Stochastic similarities between the microscale of turbulence and hydrometeorological processes, Hydrological Sciences Journal, 61 (9), 1623–1640, doi:10.1080/02626667.2015.1085988, 2016.