Διερεύνηση των χαρακτηριστικών της ξηρασίας σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες: Μελέτη περίπτωσης στην περιοχή της Μεσογείου

Y. Markonis, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of drought characteristics in different temporal and spatial scales: A case study in the Mediterranean region , Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

[Διερεύνηση των χαρακτηριστικών της ξηρασίας σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες: Μελέτη περίπτωσης στην περιοχή της Μεσογείου]

[doc_id=1390]

[Αγγλικά]

Τα έτη 1988-1995 η Ελλάδα αντιμετώπισε μια ξηρασία, από τις πλέον εκτεταμένες (τόσο στο χώρο όσο και στον χρόνο) και έντονες, από την περίοδο έναρξης των υδρομετεωρολογικών μετρήσεων. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να περιγράψει το φαινόμενο σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες, έτσι ώστε: (α) να προσδιορίσει πιθανές συσχετίσεις με το Μεσογειακό και παγκόσμιο κλιματικό καθεστώς, (β) να αναδείξει τον ρόλο της περιοθώριας κατανομής και αυτοσυσχέτισης στη εκτίμηση της περιόδου επαναφοράς της ξηρασίας και των επιπτώσεών της. Εξετάστηκαν τρεις χωρικές κλίμακες: η σημειακή (σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Μακεδονίας, στη νότια και βόρεια Ελλάδα, σε ανάλυσης ~2x2° έκαστη), η εθνική κλίμακα (~8x8°) και η κλίμακα της Μεσογείου (~15x45°). Στο πεδίο του χρόνου, ελήφθησαν μηνιαία, ετήσια και ενοδετήσια χρονικά βήματα, ενώ ο χρονικός ορίζοντας ήταν αυτό των μετρητικών αρχείων καθώ και ένα ευρύτερο χρονικό φάσμα, που ελήφθη εισάγοντας μια ποιοτική θεώρηση από παλαιοκλιματικές μελέτες. Τα ευρήματά μας δείχνουν ισχυρή χρονική μεταβλητότητα και χωρική ετερογένεια, που υποδεικνύουν αυξημένη αβεβαιότητα.

PDF Πλήρες κείμενο (661 KB)