Χωρική και χρονική μεταβλητότητα της βροχόπτωσης στην Ελλάδα

E. C. Moschou, S. C. Batelis, Y. Dimakos, I. Fountoulakis, Y. Markonis, S.M. Papalexiou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Spatial and temporal rainfall variability over Greece, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.19102.95045, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

[Χωρική και χρονική μεταβλητότητα της βροχόπτωσης στην Ελλάδα]

[doc_id=1392]

[Αγγλικά]

Ο κύριος στόχος της μελέτης αυτής είναι ο προσδιορισμός των κύριων στατιστικών χαρακτηριστικών της βροχής στην Ελλάδα και η ανάλυση της χρονικής της μεταβλητότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, διερευνήθηκαν οι παρακάτω ιδιότητες της μεταβλητότητας της βροχής, με βάση δείγματα που ξεκινούν από το 1950, τα οποία ελήφθησαν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία: (1) η χωρική συσχέτιση μεταξύ των σταθμών και η ύπαρξη περιοχών που εμφανίζουν ομοιογένεια, (2) η χρονική πραγματοποίηση των μέγιστων βροχοπτώσεων (μήνας που πραγματοποιείται η μέγιστη ημερήσια βροχή) και ο λόγος της μέγιστης ημερήσιας βροχής προς το ετήσιο άθροισμα, (3) η χωρική κατανομή των ημερήσιων μεγίστων, που καταγράφονται ταυτόχρονα σε ένα πλήθος σταθμών, καθώς και η χωρική συσχέτιση των τάξεων της ετήσιας βροχόπτωσης, (4) η κατάταξη των εμπειρικών κατανομών των ημερήσιων μεγίστων. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων παρέχουν μια βελτιωμένη ολική εικόνα της μεταβλητότητας της βροχής στην Ελλάδα και βοηθούν στην αποσαφήνιση του αν κάποιες ιδιότητες έχουν αλλάξει τα τελευταία 60 έτη.

PDF Πλήρες κείμενο (1640 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19102.95045

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών