Παράθυρα προβλεψιμότητας στην κίνηση του ζαριού

P. Dimitriadis, K. Tzouka, and D. Koutsoyiannis, Windows of predictability in dice motion, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.19417.52322, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

[Παράθυρα προβλεψιμότητας στην κίνηση του ζαριού]

[doc_id=1394]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1945 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19417.52322

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and K. Tzouka, Predictability in dice motion: how does it differ from hydrometeorological processes?, Hydrological Sciences Journal, 61 (9), 1611–1622, doi:10.1080/02626667.2015.1034128, 2016.