Γεωφυσικές χρονοσειρές έναντι χρηματοοικονομικών χρονοσειρών αγροτικών προϊόντων: Ομοιότητες και διαφορές

V.K. Vasilaki, S. Curceac, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Geophysical time series vs. financial time series of agricultural products: Similarities and differences, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.36194.73922, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

[Γεωφυσικές χρονοσειρές έναντι χρηματοοικονομικών χρονοσειρών αγροτικών προϊόντων: Ομοιότητες και διαφορές]

[doc_id=1398]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1764 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.36194.73922

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών