Εκτίμηση σφάλματος σε γεωμετρικά καθοδηγούμενες διακριτοποιήσεις μοντέλων υπόγειων υδάτων

E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Assessing the error of geometry-based discretizations in groundwater modelling, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.17320.37120, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

[Εκτίμηση σφάλματος σε γεωμετρικά καθοδηγούμενες διακριτοποιήσεις μοντέλων υπόγειων υδάτων]

[doc_id=1399]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (238 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.17320.37120

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Error analysis of a multi-cell groundwater model, Journal of Hydrology, 392 (1-2), 22–30, 2010.

Κατηγορίες: Υπόγεια νερά