Μέθοδος στοχαστικού δείκτη για τον υπολογισμό των ετήσιων καμπυλών διάρκειας παροχής σε ποταμούς διαλείπουσας ροής

M. Rianna, A. Efstratiadis, F. Russo, F. Napolitano, and D. Koutsoyiannis, A stochastic index method for calculating annual flow duration curves in intermittent rivers, Irrigation and Drainage, 62 (S2), 41–49, doi:10.1002/ird.1803, 2013.

[Μέθοδος στοχαστικού δείκτη για τον υπολογισμό των ετήσιων καμπυλών διάρκειας παροχής σε ποταμούς διαλείπουσας ροής]

[doc_id=1403]

[Αγγλικά]

Οι καμπύλες διάρκειας παροχής είναι χρήσιμα εργαλεία για την εκτίμηση των διαθέσιμων επιφανειακών υδατικών πόρων, σε κλίμακα λεκάνης απορροής. Αυτές αντιπροσωπεύουν το ποσοστό του χρόνου υπέρβασης των τιμών των παροχών, ανεξάρτητα από τη χρονική τους ακολουθία. Οι είναι χρήσιμα εργαλεία για την αξιολόγηση των ποσοστημορίων παροχής ενός ποταμού και των διαστημάτων εμπιστοσύνης τους, αφαιρώντας την επίδραση της μεταβλητότητας από έτος σε έτος. Ωστόσο, τα εργαλεία αυτά αποτυγχάνουν στην αναπαράσταση της υδρολογικής δίαιτας εφήμερων ποταμών, καθώς δεν μπορούν να λάβουν υπόψη τις μηδενικές ροές. Στην εργασία αυτή προτείνουμε μια τεχνική υπολογισμού των ετήσιων καμπυλών διάρκειας παροχής και την τυπικής τους απόκλισης, στην περίπτωση ποταμών διαλείπουσας ροής. Συγκεκριμένα, προτείνουμε μια γενίκευση της μεθόδου στοχαστικού δείκτη, στην οποία χρησιμοποιούμε την έννοια της ολικής πιθανότητας και των στατιστικών δεικτών μιας τάξης. Η μέθοδος προτείνεται ώστε να προσδιοριστεί η υπό συνθήκη κατανομή των θετικών ροών, για δεδομένη πιθανότητα μηδενικής παροχής, και υλοποιείται σε τρεις λεκάνες της Ιταλίας και την Ελλάδας, με χαμηλή (<5%) και υψηλή (>40%) συχνότητα μηδενικών παροχών, αντίστοιχα.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1002/ird.1803

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, και Λ. Λαζαρίδης, Υδρολογική μελέτη λειτουργίας του ταμιευτήρα, Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη", Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: Κοινοπραξία Αποσελέμη, Αθήνα, Οκτώβριος 2001.
2. M. Rianna, E. Rozos, A. Efstratiadis, and F. Napolitano, Assessing different levels of model complexity for the Liri-Garigliano catchment simulation, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, 4067, European Geosciences Union, 2011.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Ubertini, L., and F. R. Miralles-Wilhelm, New frontiers of hydrology: Soil, water, and vegetation monitoring and modelling, Irrigation and Drainage, 62(S2), iii-iv, 2013.
2. Müller, M. F., D. N. Dralle, and S. E. Thompson, Analytical model for flow duration curves in seasonally dry climates, Water Resources Research, 50(7), 5510-5531, 2014.
3. Atieh, M., B. Gharabaghi, and R. Rudra, Entropy-based neural networks model for flow duration curves at ungauged sites, Journal of Hydrology, 529(3), 1007–1020, doi:10.1016/j.jhydrol.2015.08.068, 2015
4. Varouchakis, E. A., K. Spanoudaki, D. Hristopulos, G. P. Karatzas, and G. A. Corzo Perez, Stochastic modeling of aquifer level temporal fluctuations based on the conceptual basis of the soil-water balance equation, Soil Science, 181(6), 224–231, doi:10.1097/SS.0000000000000157, 2016.
5. #Rianna, M., F. Lombardo, B. Boccanera, and M. Giglioni, On the evaluation of FDC by the use of spot measurements, AIP Conference Proceedings, 1738, 430005, Rhodes, 2016.
6. Ridolfi, E., M. Rianna, G. Trani, L. Alfonso, G. Di Baldassarre, F. Napolitano, and F. Russo, A new methodology to define homogeneous regions through an entropy based clustering method, Advances in Water Resources, 96, 237-250, doi:10.1016/j.advwatres.2016.07.007, 2016.
7. #Rianna, M., E. Ridolfi, and F. Napolitano, Comparison of different hydrological similarity measures to estimate flow quantiles, AIP Conference Proceedings, 1863(1), 470002, doi:10.1063/1.4992633, 2017.
8. Ridolfi, E., H. Kumar, and A. Bárdossy, A methodology to estimate flow duration curves at partially ungauged basins, Hydrology and Earth System Sciences, 24, 2043–2060, doi:10.5194/hess-24-2043-2020, 2020.
9. Tramblay, Y., N. Rouché, J.-E. Paturel, G. Mahé, J.-F. Boyer, E. Amoussou, A. Bodian, H. Dacosta, H. Dakhlaoui, A. Dezetter, D. Hughes, L. Hanich, C. Peugeot, R. Tshimanga, and P. Lachassagne, ADHI: the African Database of Hydrometric Indices (1950–2018), Earth System Science Data, 13, 1547-1560, doi:10.5194/essd-13-1547-2021, 2021.
10. Burgan, H. I., and H. Aksoy, Daily flow duration curve model for ungauged intermittent subbasins of gauged rivers, Journal of Hydrology, 604, 127249, doi:10.1016/j.jhydrol.2021.127249, 2022.
11. Ma, L., D. Liu, Q. Huang, F. Guo, X. Zheng, J. Zhao, J. Luan, J. Fan, and G. Ming, Identification of a function to fit the flow duration curve and parameterization of a semi-arid region in North China, Atmosphere, 14(1), 116, doi:10.3390/atmos14010116, 2023.
12. Asikoglu, O. L., and T. Narin, Advancing low-flow quantile estimation: the role of areal scale factor (ASF) and annual flow–duration curves, Hydrology Research, nh2024077, doi:10.2166/nh.2024.077, 2024.

Κατηγορίες: Υδρολογικά μοντέλα