Υδρολογική μελέτη λειτουργίας του ταμιευτήρα

Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, και Λ. Λαζαρίδης, Υδρολογική μελέτη λειτουργίας του ταμιευτήρα, Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη", Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχος: Κοινοπραξία Αποσελέμη, Αθήνα, Οκτώβριος 2001.

[doc_id=512]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αναλυτική και συστηματική θεώρηση της λειτουργίας του ταμιευτήρα βασισμένη σε πιθανοτική/στοχαστική ανάλυση, η οποία επικαιροποιεί αλλά και συμπληρώνει τις υφιστάμενες μελέτες, και αποσκοπεί στην κατά το δυνατό πιο αξιόπιστη εκτίμηση των απολήψεων από τον ταμιευτήρα. Ειδικότερα, η μελέτη λαμβάνει υπόψη διάφορες αβεβαιότητες του υδροσυστήματος, όπως π.χ. αυτές που προκύπτουν από την υδραυλική επικοινωνία της λεκάνης Αποσελέμη με τη λεκάνη Οροπεδίου Λασιθίου. Η όλη διερεύνηση έγινε υπό μορφή σεναρίων, θεωρώντας υποθετικές τιμές της μέσης συνεισφοράς του Οροπεδίου στο επιφανειακό υδατικό δυναμικό της λεκάνης του Αποσελέμη. Για την εκπόνηση της μελέτης λειτουργίας του ταμιευτήρα χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί εκτεταμένη συλλογή, αξιολόγηση και ανάλυση ιστορικών υδρολογικών δεδομένων, καθώς και κατασκευή και λειτουργία υδρολογικού μοντέλου των δύο λεκανών. Παράλληλα, η εκτίμηση της ασφαλούς απόληψης από τον ταμιευτήρα βασίστηκε αφενός σε στοχαστικό μοντέλο για την παραγωγή συνθετικών σειρών εισροών και αφετέρου σε απλουστευμένο μοντέλο προσομοίωσης και βελτιστοποίησης της λειτουργίας του συστήματος Οροπεδίου Λασιθίου - ταμιευτήρα Αποσελέμη - γεωτρήσεων - αστικής και γεωργικής κατανάλωσης. Με εφαρμογή των παραπάνω μοντέλων εξετάστηκαν διάφορα σενάρια που αναφέρονται σε εναλλακτικές τιμές της φυσικής υδραυλικής επικοινωνίας των δύο λεκανών, της επίπτωσης των αρδευτικών απολήψεων στις απορροές και, τέλος, του αποδεκτού επιπέδου αξιοπιστίας του συστήματος.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σχετικό έργο: Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη"

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. C. Makropoulos, D. Koutsoyiannis, M. Stanic, S. Djordevic, D. Prodanovic, T. Dasic, S. Prohaska, C. Maksimovic, and H. S. Wheater, A multi-model approach to the simulation of large scale karst flows, Journal of Hydrology, 348 (3-4), 412–424, 2008.
2. M. Rianna, A. Efstratiadis, F. Russo, F. Napolitano, and D. Koutsoyiannis, A stochastic index method for calculating annual flow duration curves in intermittent rivers, Irrigation and Drainage, 62 (S2), 41–49, doi:10.1002/ird.1803, 2013.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Vogiatzi, C., and C. Loupasakis, Environmental impact from the construction and operation of Aposelemis dam and tunnel, in Northern‐Eastern Crete, 1st International Conference on Environmental Design (ICED2020), 423-430, 2020.

Κατηγορίες: Υδροσυστήματα