Διερεύνηση προσομοίωσης πλημμύρας για το σχεδιασμό σε λεκάνες χειμαρρικής δίαιτας - Εφαρμογή στη λεκάνη του Σαρανταπόταμου

Ε. Μιχαηλίδη, Διερεύνηση προσομοίωσης πλημμύρας για το σχεδιασμό σε λεκάνες χειμαρρικής δίαιτας - Εφαρμογή στη λεκάνη του Σαρανταπόταμου, Διπλωματική εργασία, 140 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δεκέμβριος 2013.

[doc_id=1418]

[Ελληνικά]

Η τυπική διαδικασία υδρολογικού σχεδιασμού έργων στην Ελλάδα χρησιμοποιεί εμπειρικές μεθόδους που έχουν ελεγχθεί πειραματικά σε συγκεκριμένους τύπους λεκανών απορροής στο εξωτερικό. Συνεπώς, κατά την εφαρμογή των μεθόδων αυτών στις ελληνικές λεκάνες τα αποτελέσματα μπορεί να είναι μη ρεαλιστικά ή και παραπλανητικά. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι του υδρολογικού σχεδιασμού σε τμήμα της λεκάνης του Σαρανταπόταμου με διαθέσιμα δεδομένα βροχής και απορροής και ελέγχθηκαν τα αποτελέσματα αυτών. Συγκεκριμένα δόθηκε έμφαση στην επάρκεια της μεθόδου SCS σε τέτοιου τύπου ασβεστολιθικές λεκάνες υψηλής διηθητικότητας και εφήμερης ροής χρησιμοποιώντας τυπικές τιμές παραμέτρων καθώς και βελτιστοποιημένες. Η μέθοδος αδυνατούσε να περιγράψει τις παρατηρημένες απορροές κυρίως λόγω της παρουσίας έντονης υποδερμικής ροής πολύ μεγαλύτερης σε διάρκεια από το χρόνο συγκέντρωσης και λόγω της εγγενούς αδυναμίας της μεθόδου να λάβει υπόψη τη μεταβολή της εδαφικής υγρασίας κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Όμως, μετά την προσθήκη και βελτιστοποίηση μιας επιπλέον παραμέτρου του ΣΜΥ η βελτιστοποιημένη μέθοδος SCS παρήγαγε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο υδραυλικών αναλόγων έξι παραμέτρων και τεσσάρων αρχικών συνθηκών. Ακολούθησε η βαθμονόμηση του μοντέλου βάσει των διαθέσιμων δεδομένων βροχής και απορροής και υπολογίστηκαν οι προσομοιωμένες απορροές. Αυτές συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες της βελτιστοποιημένης μεθόδου SCS και διαπιστώθηκε πως το μοντέλο τύπου υδραυλικών αναλόγων έδινε παρεμφερή αποτελέσματα. Στη συνέχεια παρήχθησαν συνθετικές βροχές με στοχαστική προσέγγιση καθώς και με την εμπειρική μέθοδο των εναλλασσόμενων μπλοκ. Οι συνθετικές βροχές μεταφράστηκαν σε απορροές με εφαρμογή του μοντέλου των υδραυλικών αναλόγων και έγινε στατιστική ανάλυση των εξαγόμενων πλημμυρογραφημάτων. Η στατιστική ανάλυση μέγιστων παροχών έδειξε την υποεκτίμηση της μέγιστης παροχής κατά την εφαρμογή της μεθόδου των μπλοκ και επομένως οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι στοχαστικές μέθοδοι κατανομής της βροχής είναι ασφαλέστερες κατά τον υδρολογικό σχεδιασμό. Αποτελέσματα της παρούσας εργασίας παρουσιάστηκαν στο 5ο EGU Leonardo Conference.

PDF Πλήρες κείμενο (4245 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Σχετικές εργασίες: