Αποτίμιση λειτουργίας φωτοβολταϊκών σταθμών

Φ Μαλτέζος, Αποτίμιση λειτουργίας φωτοβολταϊκών σταθμών, Διπλωματική εργασία, 121 pages, Οκτώβριος 2013.

[doc_id=1422]

[Ελληνικά]

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι γίνει μία αξιολόγηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας με την μελέτη δύο φωτοβολταϊκών σταθμών στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Το εξεταζόμενο σύστημα αποτελείται από έναν φωτοβολταϊκό σταθμό ονομαστικής ισχύος 100 kW όπου οι γεννήτριες ακολουθούν την πορεία του ηλίου με την βοήθεια ηλιακού ιχνηλάτη και ένα φωτοβολταϊκό σταθμό ίδιας ισχύος όπου τα πλαίσια έχουν σταθερή κλίση. Στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο γίνεται μία παρουσίαση των ιδιοτήτων του ήλιου και της ηλιακής ακτινοβολίας, μια σύντομη περιγραφή του φωτοβολταϊκού φαινομένου και των τύπων των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Παρουσιάζεται επίσης ο βαθμός που έχουν διεισδύσει οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα. Τέλος γίνεται μία ανασκόπηση του θεσμικού πλαισίου που περιβάλλει τις Α.Π.Ε. από το 1985 έως σήμερα και της ανάπτυξης της φωτοβολταϊκής αγοράς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται η τεχνική περιγραφή δύο φωτοβολταϊκών σταθμών στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης του Ν. Έβρου. Παρουσιάζονται τα στάδια κατασκευής μέχρι την ολοκλήρωση των δύο πάρκων, τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που επιλέχτηκε και γίνεται μία αναφορά των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί στην λειτουργία τους μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια παραθέτονται τα αποτελέσματα της ετήσιας λειτουργίας και επιλεγμένων ημερών των δύο φωτοβολταϊκών σταθμών. Συγκρίνεται η ενεργειακή απόδοση των δύο σταθμών και εξετάζεται κατά πόσο αυτή εξαρτάται από τον διαφορετικό τρόπο στήριξης των φ/β πλαισίων. Μελετάται επίσης ο βαθμός απόδοσης ενεργειακής μετατροπής που εμφανίζουν τα δύο πάρκα και πως αυτός επηρεάζεται από την θερμοκρασία και την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται η οικονομική ανάλυση της επένδυσης των δύο φωτοβολταϊκών σταθμών. Αρχικά παρουσιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων και τα μεγέθη που απαρτίζουν έναν πίνακα ταμειακών ροών. Παρουσιάζεται αναλυτικά το κόστος των φωτοβολταϊκών πάρκων και συντάσσονται πίνακες ταμειακών ροών με βάση την πραγματική τους ενεργειακή απόδοση ώστε να υπολογιστούν οι δείκτες της καθαρής παρούσας αξίας και του εσωτερικού βαθμού απόδοσης. Στο τελευταίο κεφάλαιο παραθέτονται συνοπτικά τα συμπεράσματα που εξάχθηκαν κατά την εκπόνηση της εργασίας για την έως τώρα λειτουργία των φωτοβολταϊκών σταθμών που εξετάστηκαν.

PDF Πλήρες κείμενο (7295 KB)