Αυτόματη μέθοδος εκτίμησης παραμέτρων περιορισμένων υδροφορέων με χρήση Slug Test

E. Rozos, Ε. Akylas, and A. D. Koussis, An automated inverse method for slug tests – over-damped case – in confined aquifers, Hydrological Sciences Journal, doi:10.1080/02626667.2014.892207, 2015.

[Αυτόματη μέθοδος εκτίμησης παραμέτρων περιορισμένων υδροφορέων με χρήση Slug Test]

[doc_id=1428]

[Αγγλικά]

Οι δοκιμές Slug προσφέρουν μια αποτελεσματική μέθοδο για την εκτίμηση υδραυλικών παραμέτρων ενός υδροφορέα χωρίς άντληση νερού. Δύο αντίστροφοι μέθοδοι χρησιμοποιούνται συνήθως για την αξιολόγηση των δεδομένων των δοκιμών Slug και την εκτίμηση των παραμέτρων ενός περιορισμένο υδροφορέα. Η πρώτη μέθοδος παρέχει εκτιμήσεις τόσο υδραυλικής αγωγιμότητας όσο και ειδικής αποθήκευσης, είναι οπτική (ως εκ τούτου δύσκολο να αυτοματοποιηθεί) και βασίζεται στην αναλυτική λύση μη μόνιμης ροής από Cooper και άλλοι (1967). Η δεύτερη μέθοδος, που προτείνεται από Hvorslev, είναι πολύ απλή, αλλά παρέχει μόνο εκτιμήσεις υδραυλικής αγωγιμότητας. Σε αυτή τη μελέτη, δοκιμάζουμε την προσφάτων προτεινόμενη ημι-μόνιμη μέθοδο των Κούση και Ακύλα (2012) που επιτρέπει την εκτίμηση και των δύο υδραυλικών παραμέτρων, και επιπλέον μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα σε κώδικα υπολογιστή ή ηλεκτρονικό υπολογιστικό φύλλο. Αυτή η μέθοδος συνδέθηκε με την Shuffled Complex Evolution μέθοδος βελτιστοποίησης για να αυτοματοποιήσει πλήρως την εκτίμηση των παραμέτρων. Αυτή η σύζευξη δοκιμάζεται χρησιμοποιώντας δεδομένα από παρατηρήσεις πεδίου, συνθετικά δεδομένα που παράγονται από την αναλυτική λύση μη μόνιμης ροής, και συνθετικά δεδομένα με θόρυβο. Τα αποτελέσματα δείχνουν τη χρησιμότητα και τους περιορισμούς της προτεινόμενης μεθόδου.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, A. Koukouvinos, E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, HYDROGEIOS: A semi-distributed GIS-based hydrological model for modified river basins, Hydrology and Earth System Sciences, 12, 989–1006, doi:10.5194/hess-12-989-2008, 2008.
2. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Error analysis of a multi-cell groundwater model, Journal of Hydrology, 392 (1-2), 22–30, 2010.

Κατηγορίες: Υπόγεια νερά, Βελτιστοποίηση