ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ: Ημικατανεμημένο υδρολογικό μοντέλο βασισμένο σε ΣΓΠ για τροποποιημένες υδρολογικές λεκάνες

A. Efstratiadis, I. Nalbantis, A. Koukouvinos, E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, HYDROGEIOS: A semi-distributed GIS-based hydrological model for modified river basins, Hydrology and Earth System Sciences, 12, 989–1006, doi:10.5194/hess-12-989-2008, 2008.

[ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ: Ημικατανεμημένο υδρολογικό μοντέλο βασισμένο σε ΣΓΠ για τροποποιημένες υδρολογικές λεκάνες]

[doc_id=787]

[Αγγλικά]

Το πλαίσιο μοντελοποίησης ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ περιγράφει τις κύριες διεργασίες του υδρολογικού κύκλου σε βαρέως τροποποιημένες υδρολογικές λεκάνες, με απολήψεις νερού που εξαρτώνται από ανθρώπινες αποφάσεις και με αλληλεπιδράσεις υπόγειων και επιφανειακών νερών. Υιοθετούνται μια ημι-κατανεμημένη προσέγγιση και μηνιαίο βήμα προσομοίωσης, που είναι επαρκές για μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων. Η λογική μοντελοποίησης αποσκοπεί στην εξασφάλιση της συνέπειας με τα φυσικά χαρακτηριστικά του συστήματος ενώ κρατά τον αριθμό των παραμέτρων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Έτσι, υιοθετούνται πολλαπλά επίπεδα σχηματοποίησης και παραμετροποίησης, συνδυάζοντας πολλαπλά επίπεδα γεωγραφικής πληροφορίας. Για να κατανεμηθούν με βέλτιστο τρόπο οι ανθρώπινες απολήψεις από το υδροσύστημα σε ένα ορίζοντα σχεδιασμού ή ακόμη για να γίνει ανακατασκευή των απολήψεων στο παρελθόν (π.χ. στην περίοδο βαθμονόμησης), σε κάθε βήμα προσομοίωσης διατυπώνεται και επιλύεται ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού. Με αυτή την τεχνική, εκτιμώνται οι διακινήσεις νερού στο υδροσύστημα και ικανοποιούνται οι φυσικοί και λειτουργικοί περιορισμοί. Το πλαίσιο μοντελοποίησης περιλαμβάνει μια μονάδα εκτίμησης παραμέτρων η οποία ενσωματώνει διάφορα μέτρα καλής προσαρμογής και εξελικτικούς αλγορίθμους για καθολική και πολυστοχική βελτιστοποίηση. Μέσω μιας απαιτητικής μελέτης εφαρμογής, η εργασία συζητά κατάλληλες στρατηγικές μοντελοποίησης, οι οποίες αξιοποιούν το πιο πάνω πλαίσιο, με σκοπό να εξασφαλιστεί εύρωστη βαθμονόμηση και πιστή αναπαράσταση των φυσικών και ανθρωπογενών διεργασιών στη λεκάνη.

PDF Πλήρες κείμενο (3843 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.5194/hess-12-989-2008

Σημείωση:

Η δημοσίευση είναι σε ελεύθερη πρόσβαση και επιτρέπεται η αναπαραγωγή και τροποποίησή της σύμφωνα με τους όρους της άδειας Creative Commons NonCommercial ShareAlike 2.5. Η φάση της συζήτησης και οι σχετικές αξιολογήσεις φαίνονται στην ιστοσελίδα του HESSD.

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, An evolutionary annealing-simplex algorithm for global optimisation of water resource systems, Proceedings of the Fifth International Conference on Hydroinformatics, Cardiff, UK, 1423–1428, doi:10.13140/RG.2.1.1038.6162, International Water Association, 2002.
2. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and G. Karavokiros, A decision support tool for the management of multi-reservoir systems, Journal of the American Water Resources Association, 38 (4), 945–958, doi:10.1111/j.1752-1688.2002.tb05536.x, 2002.
3. I. Nalbantis, E. Rozos, G. M. T. Tentes, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Integrating groundwater models within a decision support system, Proceedings of the 5th International Conference of European Water Resources Association: "Water Resources Management in the Era of Transition", edited by G. Tsakiris, Athens, 279–286, European Water Resources Association, 2002.
4. D. Koutsoyiannis, G. Karavokiros, A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, and A. Christofides, A decision support system for the management of the water resource system of Athens, Physics and Chemistry of the Earth, 28 (14-15), 599–609, doi:10.1016/S1474-7065(03)00106-2, 2003.
5. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, and D. Xenos, Minimizing water cost in the water resource management of Athens, Urban Water Journal, 1 (1), 3–15, doi:10.1080/15730620410001732099, 2004.
6. K. Mazi, A. D. Koussis, P. J. Restrepo, and D. Koutsoyiannis, A groundwater-based, objective-heuristic parameter optimisation method for a precipitation-runoff model and its application to a semi-arid basin, Journal of Hydrology, 290, 243–258, 2004.
7. E. Rozos, A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Calibration of a semi-distributed model for conjunctive simulation of surface and groundwater flows, Hydrological Sciences Journal, 49 (5), 819–842, doi:10.1623/hysj.49.5.819.55130, 2004.
8. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Application of the Integrated Finite Difference Method in groundwater flow, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 00579, doi:10.13140/RG.2.2.30185.08803, European Geosciences Union, 2005.
9. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, A multicell karstic aquifer model with alternative flow equations, Journal of Hydrology, 325 (1-4), 340–355, 2006.
10. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and K. Georgakakos, Uncertainty assessment of future hydroclimatic predictions: A comparison of probabilistic and scenario-based approaches, Journal of Hydrometeorology, 8 (3), 261–281, doi:10.1175/JHM576.1, 2007.
11. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Fitting hydrological models on multiple responses using the multiobjective evolutionary annealing simplex approach, Practical hydroinformatics: Computational intelligence and technological developments in water applications, edited by R.J. Abrahart, L. M. See, and D. P. Solomatine, 259–273, doi:10.1007/978-3-540-79881-1_19, Springer, 2008.
12. Α. Ευστρατιάδης, Μη γραμμικές μέθοδοι σε πολυκριτηριακά προβλήματα βελτιστοποίησης υδατικών πόρων, με έμφαση στη βαθμονόμηση υδρολογικών μοντέλων, Διδακτορική διατριβή, 391 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2008.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, On the practical use of multiobjective optimisation in hydrological model calibration, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 2326, doi:10.13140/RG.2.2.10445.64480, European Geosciences Union, 2009.
2. A. Efstratiadis, K. Mazi, A. D. Koussis, and D. Koutsoyiannis, Flood modelling in complex hydrologic systems with sparsely resolved data, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 4157, doi:10.13140/RG.2.2.13801.08807, European Geosciences Union, 2009.
3. A. Efstratiadis, and N. Mamassis, Evaluating models or evaluating modelling practices? - Interactive comment on HESS Opinions “Crash tests for a standardized evaluation of hydrological models”, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 6, C1404–C1409, 2009.
4. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, One decade of multiobjective calibration approaches in hydrological modelling: a review, Hydrological Sciences Journal, 55 (1), 58–78, doi:10.1080/02626660903526292, 2010.
5. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Accounting for water management issues within hydrological simulation: Alternative modelling options and a network optimization approach, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, 10085, doi:10.13140/RG.2.2.22189.69603, European Geosciences Union, 2010.
6. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Error analysis of a multi-cell groundwater model, Journal of Hydrology, 392 (1-2), 22–30, 2010.
7. I. Nalbantis, A. Efstratiadis, E. Rozos, M. Kopsiafti, and D. Koutsoyiannis, Holistic versus monomeric strategies for hydrological modelling of human-modified hydrosystems, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 743–758, doi:10.5194/hess-15-743-2011, 2011.
8. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Koukouvinos, N. Moutafis, and G. Vilandou, Sustainable management of a large-scale tourist facility with significant water demand, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology, A672–A679, Rhodes, 2011.
9. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, A. Christofides, G. Karavokiros, N. Kappos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Hydrometeorological network for flood monitoring and modeling, Proceedings of First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, Paphos, Cyprus, 8795, 10-1–10-10, doi:10.1117/12.2028621, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2013.
10. E. Rozos, Ε. Akylas, and A. D. Koussis, An automated inverse method for slug tests – over-damped case – in confined aquifers, Hydrological Sciences Journal, doi:10.1080/02626667.2014.892207, 2015.
11. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Hydrological modelling of temporally-varying catchments: Facets of change and the value of information, Hydrological Sciences Journal, 60 (7-8), 1438–1461, doi:10.1080/02626667.2014.982123, 2015.
12. I. Tsoukalas, P. Kossieris, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, Surrogate-enhanced evolutionary annealing simplex algorithm for effective and efficient optimization of water resources problems on a budget, Environmental Modelling and Software, 77, 122–142, doi:10.1016/j.envsoft.2015.12.008, 2016.
13. E. Savvidou, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, A. Koukouvinos, and D. Skarlatos, A curve number approach to formulate hydrological response units within distributed hydrological modelling, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2016-627, 2016.
14. E. Savvidou, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, A. Koukouvinos, and D. Skarlatos, The curve number concept as a driver for delineating hydrological response units, Water, 10 (2), 194, doi:10.3390/w10020194, 2018.
15. G. Papacharalampous, D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Quantification of predictive uncertainty in hydrological modelling by harnessing the wisdom of the crowd: Methodology development and investigation using toy models, Advances in Water Resources, 136, 103471, doi:10.1016/j.advwatres.2019.103471, 2020.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Soulis, K., and N. Dercas, AgroHydroLogos: development and testing of a spatially distributed agro-hydrological model on the basis of ArcGIS, International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs), 2010 International Congress on Environmental Modelling and Software, Modelling for Environment’s Sake, Fifth Biennial Meeting, Ottawa, Canada, D. A. Swayne, Wanhong Yang, A. A. Voinov, A. Rizzoli, T. Filatova (Eds.), 2010.
2. #Isidoro, J. M. G. P., J. I. J, Rodrigues, J. M. R. Martins, and J. L. M. P. De Lima, Evolution of urbanization in a small urban basin: DTM construction for hydrologic computation, Status and Perspectives of Hydrology in Small Basins, edited by A. Herrmann and S. Schumann, IAHS-AISH Publication 336, 109-114, 2010.
3. Price, C., Y. Yair, A. Mugnai, K. Lagouvardos, M. C. Llasat, S. Michaelides, U. Dayan, S. Dietrich, E. Galanti, L. Garrote, N. Harats, D. Katsanos, M. Kohn, V. Kotroni, M. Llasat-Botija, B. Lynn, L. Mediero, E. Morin, K. Nicolaides, S. Rozalis, K. Savvidou, and B. Ziv, The FLASH Project: using lightning data to better understand and predict flash floods, Environmental Science and Policy, 14(7), 898-911, 2011.
4. Bahadur, K. K. C., Assessing strategic water availability using remote sensing, GIS and a spatial water budget model: case study of the Upper Ing Basin, Thailand, Hydrological Sciences Journal, 56(6), 994-1014, 2011.
5. #SIRRIMED (Sustainable use of irrigation water in the Mediterranean Region), D4.2 and D5.2 Report on Models to be Implemented in the District Information Systems (DIS) and Watershed Information Systems (WIS), 95 pp., Universidad Politécnica de Cartagena, 2011.
6. Mediero, L., L. Garrote and F. J. Martín-Carrasco, Probabilistic calibration of a distributed hydrological model for flood forecasting, Hydrological Sciences Journal, 56(7), 1129–1149, 2011.
7. Flipo, N., C. Monteil, M. Poulin, C. de Fouquet, and M. Krimissa, Hybrid fitting of a hydrosystem model: Long term insight into the Beauce aquifer functioning (France), Water Recourses Research, 48, W05509, doi: 10.1029/2011WR011092, 2012.
8. Soulis, K.X., Development of a simplified grid cells ordering method facilitating GIS-based spatially distributed hydrological modeling, Computers & Geosciences, 54, 160-163, 2013.
9. Hrachowitz, M., H.H.G. Savenije, G. Blöschl, J.J. McDonnell, M. Sivapalan, J.W. Pomeroy, B. Arheimer, T. Blume, M.P. Clark, U. Ehret, F. Fenicia, J.E. Freer, A. Gelfan, H.V. Gupta, D.A. Hughes, R.W. Hut, A. Montanari, S. Pande, D. Tetzlaff, P.A. Troch, S. Uhlenbrook, T. Wagener, H.C. Winsemius, R.A. Woods, E. Zehe, and C. Cudennec, A decade of Predictions in Ungauged Basins (PUB) — a review, Hydrological Sciences Journal, 58(6), 1198-1255, 2013.
10. #Loukas, A., and L. Vasiliades, Review of applied methods for flood-frequency analysis in a changing environment in Greece, In: A review of applied methods in Europe for flood-frequency analysis in a changing environment, Floodfreq COST action ES0901: European procedures for flood frequency estimation (ed. by H. Madsen et al.), Centre for Ecology & Hydrology, Wallingford, UK, 2013.
11. Varni, M., R. Comas, P. Weinzettel and S. Dietrich, Application of the water table fluctuation method to characterize groundwater recharge in the Pampa plain, Argentina, Hydrological Sciences Journal, 58 (7), 1445-1455, 2013.
12. Han, J.-C., G.-H. Huang, H. Zhang, Z. Li, and Y.-P Li, Effects of watershed subdivision level on semi-distributed hydrological simulations: case study of the SLURP model applied to the Xiangxi River watershed, China, Hydrological Sciences Journal, 59(1), 108-125, 2014.
13. Gharari, S., M. Hrachowitz, F. Fenicia, H. Gao, and H. H. G. Savenije, Using expert knowledge to increase realism in environmental system models can dramatically reduce the need for calibration, Hydrology and Earth System Sciences, 18, 4839-4859, doi:10.5194/hessd-10-14801-2013, 2013.
14. #Savvidou, E., O. Tzoraki and D. Skarlatos, Delineating hydrological response units in a mountainous catchment and its evaluation on water mass balance and model performance, Proc. SPIE 9229, Second International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2014), 922918, doi:10.1117/12.2068592, 2014.
15. Wi, S., Y.C.E. Yang, S. Steinschneider, A. Khalil, and C.M. Brown, Calibration approaches for distributed hydrologic models in poorly gaged basins: implication for streamflow projections under climate change, Hydrology and Earth System Sciences, 19, 857-876, doi:10.5194/hess-19-857-2015, 2015.
16. Kallioras, A., and P. Marinos, Water resources assessment and management of karst aquifer systems in Greece, Environmental Earth Sciences, 74(1), 83-100, doi:10.1007/s12665-015-4582-5, 2015.
17. #Soulis, K. X., D. Manolakos, J. Anagnostopoulos, and D. Panantonis, Assessing the hydropower potential of historical hydro sites using a geo-information system and hydrological modeling in poorly gauged areas, 9th World Congress of the European Water Resources Association (EWRA) “Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities”, Istanbul, 2015.
18. Bellin, A., B. Majone, O. Cainelli, D. Alberici, and F. Villa, A continuous coupled hydrological and water resources management model, Environmental Modelling and Software, 75, 176–192, doi:10.1016/j.envsoft.2015.10.013, 2016.
19. Hughes, J. D., S. S. H. Kim, D. Dutta, and J. Vaze, Optimisation of a multiple gauge, regulated river–system model. A system approach, Hydrological Processes, 30(12), 1955–1967, doi:10.1002/hyp.10752, 2016.
20. Merheb, M., R. Moussa, C. Abdallah, F. Colin, C. Perrin, and N. Baghdadi, Hydrological response characteristics of Mediterranean catchments at different time scales: a meta-analysis, Hydrological Sciences Journal, 61(14), 2520-2539, doi:10.1080/02626667.2016.1140174, 2016.
21. Beskow, S., L. C. Timm, V. E. Q. Tavares, T. L. Caldeira, and L. S. Aquino, Potential of the LASH model for water resources management in data-scarce basins: a case study of the Fragata River basin, southern Brazil, Hydrological Sciences Journal, 61(14), 2567-2578, doi:10.1080/02626667.2015.1133912, 2016.
22. Soulis, K. X., D. Manolakos, J. Anagnostopoulos, and D. Papantonis, Development of a geo-information system embedding a spatially distributed hydrological model for the preliminary assessment of the hydropower potential of historical hydro sites in poorly gauged areas, Renewable Energy, 92, 222-232, doi:10.1016/j.renene.2016.02.013, 2016.
23. Ercan, A., E. C. Dogrul, and T. N. Kadir, Investigation of the groundwater modelling component of the Integrated Water Flow Model (IWFM), Hydrological Sciences Journal, 61(16), 2834-2848, doi:10.1080/02626667.2016.1161765, 2016.
24. #Peng, Y., K. Wang, P. Zhou, and W. Qin, Research on multi-scale optimal allocation of land resources in Savan district, Laos, 25th International Conference on Geoinformatics, Buffalo, NY, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), doi:10.1109/GEOINFORMATICS.2017.8090930, 2017.
25. Soulis, K. X., and D. E. Tsesmelis, Calculation of the irrigation water needs spatial and temporal distribution in Greece, European Water, 59, 247-254, 2017.
26. Gourgoulios, V., and I. Nalbantis, Ungauged drainage basins: Investigation on the basin of Peneios River, Thessaly, Greece, European Water, 57, 163-169, 2017.
27. Sadaoui, M., W. Ludwig, F. Bourrin, E. Romero, The impact of reservoir construction on riverine sediment and carbon fluxes to the Mediterranean Sea, Progress in Oceanography, 163, 94-111, doi:10.1016/j.pocean.2017.08.003, 2018.
28. Nguyen, V. T., and J. Dietrich, Modification of the SWAT model to simulate regional groundwater flow using a multi-cell aquifer, Hydrological Processes, 32(7), 939-953, doi:10.1002/hyp.11466, 2018.
29. de Souza, B. A., I. da Silva Rocha Paz, A. Ichiba, B. Willinger, A. Gires, J. C. C. Amorim, M. de Miranda Reis, B. Tisserand, I. Tchiguirinskaia, and D. Schertzer, Multi-Hydro hydrological modelling of a complex peri-urban catchment with storage basins comparing C-band and X-band radar rainfall data, Hydrological Sciences Journal, 63(11), 1619-1635, doi:10.1080/02626667.2018.1520390, 2018.
30. Kopsiaftis, G., V. Christelis, and A. Mantoglou, Comparison of sharp interface to variable density models in pumping optimisation of coastal aquifers, Water Resources Management, 33(4), 1397-1409, doi:10.1007/s11269-019-2194-7, 2019.
31. Lappas, I., Water balance parameters estimation through semi-distributed, rainfall-runoff and numerical models. Case Study: Atalanti Watershed (Central – Eastern Greece), SSRG International Journal of Agriculture & Environmental Science, 6(6), 91-102, doi:10.14445/23942568/IJAES-V6I6P113, 2019.
32. Rozos, E., A methodology for simple and fast streamflow modelling, Hydrological Sciences Journal, 65(7), 1084-1095, doi:10.1080/02626667.2020.1728475, 2020.
33. Soulis, K. X., E. Psomiadis, P. Londra, and D. Skuras, A new model-based approach for the evaluation of the net contribution of the European Union rural development program to the reduction of water abstractions in agriculture, Sustainability, 12(17), 7137, doi:10.3390/su12177137, 2020.
34. Pelletier, A., and V. Andréassian, On constraining a lumped hydrological model with both piezometry and streamflow: results of a large sample evaluation, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2021-413, 2021.

Κατηγορίες: Υπόγεια νερά, Υδρολογικά μοντέλα, Βελτιστοποίηση, Λογισμικό