Πλημμυρική επικινδυνότητα στη Δυτική Θεσσαλία

Ε. Αναγνωστοπούλου, Πλημμυρική επικινδυνότητα στη Δυτική Θεσσαλία, Διπλωματική εργασία, 128 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2013.

[doc_id=1431]

[Ελληνικά]

Στη παρούσα διπλωματική εργασία, αρχικά δημιουργήθηκε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για την εκτίμηση της τρωτότητας των περιοχών της Δυτικής Θεσσαλίας, δηλαδή ο προσδιορισμός των περιοχών εκείνων, οι οποίες σε μία ενδεχόμενη μελλοντική πλημμύρα έχουν μεγάλη πιθανότητα να υποστούν δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες. Από τους χάρτες τρωτότητας, που προέκυψαν, επιλέχθηκαν για περαιτέρω υδρολογική και υδραυλική προσομοίωση οι Δημοτικές Ενότητες Καρδίτσας και Παλαμά, οι οποίες παρουσίασαν την υψηλότερη τρωτότητα. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η υδρολογική διερεύνηση αρχικά με την σύνθεση των πλημμυρογραφημάτων εισροής, για την οποία υιοθετήθηκε η μέθοδος του μοναδιαίου υδρογραφήματος. Αρχικά υπολογίστηκε το μοναδιαίο υδρογράφημα για κάθε λεκάνη απορροής και στη συνέχεια εκτιμήθηκαν οι καταιγίδες ελέγχου με βάση τις αντίστοιχες όμβριες καμπύλες για περίοδο επαναφοράς T=100. Στο επόμενο βήμα υπολογίστηκαν οι απώλειες και η ωφέλιμη βροχή σύμφωνα με τη μέθοδο του Soil Conservation Service και τέλος εκτιμήθηκαν τα πλημμυρογραφήματα εισροής στις περιοχές μελέτης για κάθε τύπο συνθηκών υγρασίας εδάφους. Επόμενο στάδιο ήταν η υδραυλική προσομοίωση, η οποία πραγματοποιήθηκε με το ψευδο-διδιάστατο υδραυλικό μοντέλο LISFLOOD-FP και έτσι προέκυψαν τα βάθη νερού. Μετά από επεξεργασία των αποτελεσμάτων σε περιβάλλον GIS, προέκυψαν οι χάρτες μέσων βαθών νερού και ορίων πλημμύρας για τα τρία σενάρια, που εξετάσθηκαν. Τέλος, έγινε μία εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας, η οποία εκτιμά τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες

PDF Πλήρες κείμενο (4125 KB)