Τεθλασμένη εξομάλυνση για παρεμβολή σε σειρές δεδομένων με ενσωμάτωση επεξηγηματικής μεταβλητής με πυκνότερες παρατηρήσεις: Εφαρμογή σε δεδομένα εδαφικπύ νερού και βροχόπτωσης

N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Broken line smoothing for data series interpolation by incorporating an explanatory variable with denser observations: Application to soil-water and rainfall data, Hydrological Sciences Journal, doi:10.1080/02626667.2014.899703, 2015.

[Τεθλασμένη εξομάλυνση για παρεμβολή σε σειρές δεδομένων με ενσωμάτωση επεξηγηματικής μεταβλητής με πυκνότερες παρατηρήσεις: Εφαρμογή σε δεδομένα εδαφικπύ νερού και βροχόπτωσης]

[doc_id=1436]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (507 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2014.899703

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, Broken line smoothing: A simple method for interpolating and smoothing data series, Environmental Modelling and Software, 15 (2), 139–149, 2000.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Bilinear surface smoothing for spatial interpolation with optional incorporation of an explanatory variable. Part 1:Theory, Hydrological Sciences Journal, 61 (3), 519–526, doi:10.1080/02626667.2015.1051980, 2016.
2. N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Bilinear surface smoothing for spatial interpolation with optional incorporation of an explanatory variable. Part 2: Application to synthesized and rainfall data, Hydrological Sciences Journal, 61 (3), 527–540, doi:10.1080/02626667.2015.1080826, 2016.
3. A. Tegos, N. Malamos, A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, A. Karanasios, and D. Koutsoyiannis, Parametric modelling of potential evapotranspiration: a global survey, Water, 9 (10), 795, doi:10.3390/w9100795, 2017.
4. N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Field survey and modelling of irrigation water quality indices in a Mediterranean island catchment: A comparison between spatial interpolation methods, Hydrological Sciences Journal, 63 (10), 1447–1467, doi:10.1080/02626667.2018.1508874, 2018.
5. T. Iliopoulou, N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Regional ombrian curves: Design rainfall estimation for a spatially diverse rainfall regime, Hydrology, 9 (5), 67, doi:10.3390/hydrology9050067, 2022.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate