Τεθλασμένη εξομάλυνση: Μια απλή μέθοδος για παρεμβολή και εξομάλυνση σειρών δεδομένων

D. Koutsoyiannis, Broken line smoothing: A simple method for interpolating and smoothing data series, Environmental Modelling and Software, 15 (2), 139–149, 2000.

[Τεθλασμένη εξομάλυνση: Μια απλή μέθοδος για παρεμβολή και εξομάλυνση σειρών δεδομένων]

[doc_id=19]

[Αγγλικά]

Προτείνεται μια τεχνική για την εξομάλυνση μιας τεθλασμένης προσαρμοσμένης σε σύνολα μετρητικών δεδομένων. Η τεχνική αφορά σε τεθλασμένη με γνωστά εκ των προτέρων σημεία θλάσης και αναφέρεται ως "τεθλασμένη εξομάλυνση". Ο όρος εξομάλυνσης ορίζεται μέσω των γωνιών που σχηματίζονται από τα διαδοχικά τμήματα της τεθλασμένης και μπορεί να ελέγχεται ρυθμίζοντας κατάλληλα το συντελεστή βάρους και τον αριθμό των τμημάτων της τεθλασμένης. Η τεθλασμένη εξομάλυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση δεδομένων σε πολλές εφαρμογές ως μια εναλλακτική μέθοδος μεταξύ άλλων παρόμοιων, όπως της τοπικά σταθμισμένης παλινδρόμησης και των splines εξομάλυνσης. Στην εργασία παρουσιάζονται και συζητούνται το μαθηματικό υπόβαθρο και οι τεχνικές λεπτομέρειες της μεθόδου καθώς και διάφορα θέματα της εφαρμογής της. Επίσης, για την εξερεύνηση και επεξήγηση της μεθόδου, παρουσιάζονται διάφορα παραδείγματα με συνθετικά ή πραγματικά, υδρολογικά και κλιματολογικά, δεδομένα.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1016/S1364-8152(99)00026-2

Σημείωση:

Η μέθοδος αξιοποιήθηκε σε εφαρμογές λογισμικού του ερευνητικού έργου "Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας - ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ" για την προσαρμογή γενικευμένων μη παραμετρικών καμπυλών στάθμης-παροχής σε δεδομένα υδρομετρήσεων καθώς και στην αυτόνομη εφαρμογή λογισμικού "BLSMOOTH".

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. Γ. Τσακαλίας, και Δ. Κουτσογιάννης, Καμπύλες στάθμης-παροχής και εξαγωγή παροχών, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τεύχος 19, 125 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1995.
2. Μ. Σπεθογιάννη, Εφαρμογές της δενδροχρονολογίας στην υδρολογία και στην κλιματολογία, Διπλωματική εργασία, 88 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1996.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Zarris, and D. Koutsoyiannis, Evaluating sediment yield estimations from large-scale hydrologic systems using the rating curve concept, RMZ - Materials and Geoenvironment, 52 (1), 157–159, 2005.
2. N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Broken line smoothing for data series interpolation by incorporating an explanatory variable with denser observations: Application to soil-water and rainfall data, Hydrological Sciences Journal, doi:10.1080/02626667.2014.899703, 2015.
3. N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Bilinear surface smoothing for spatial interpolation with optional incorporation of an explanatory variable. Part 1:Theory, Hydrological Sciences Journal, 61 (3), 519–526, doi:10.1080/02626667.2015.1051980, 2016.
4. N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Bilinear surface smoothing for spatial interpolation with optional incorporation of an explanatory variable. Part 2: Application to synthesized and rainfall data, Hydrological Sciences Journal, 61 (3), 527–540, doi:10.1080/02626667.2015.1080826, 2016.
5. T. Iliopoulou, N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Regional ombrian curves: Design rainfall estimation for a spatially diverse rainfall regime, Hydrology, 9 (5), 67, doi:10.3390/hydrology9050067, 2022.
6. D. Koutsoyiannis, C. Onof, A. Christofides, and Z. W. Kundzewicz, Revisiting causality using stochastics: 1.Theory, Proceedings of The Royal Society A, 478 (2261), 20210835, doi:10.1098/rspa.2021.0835, 2022.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Liu, N., H.X. Chen, L.F. Shu, R.W. Zong, B. Yao and M. Statheropoulos, Gaussian smoothing strategy of thermogravimetric data of biomass materials in an air atmosphere, Industrial & Engineering Chemistry Research, 43 (15), 4087-4096, 2004.
2. #Zarris, D., and E. Lykoudi, Analysis of sediment discharge data of the upper Acheloos river, Proceedings of the 7th Panhellenic Geografical Conference of the Hellenic Geographical Society (7PGC/HGS), Mytilene, Greece, 1-8, 2004.
3. #Zarris, D., E. Lykoudi and D. Panagoulia, Assessing the impacts of sediment yield on the sustainability of major hydraulic systems, Proceedings of Protection and Restoration of the Environment VIII (PROTECTION2006), Mykonos, Greece, 2006.
4. #Zarris, D., Analysis of the environmental flow requirement incorporating the effective discharge concept, Proceedings of the 6th International Symposium on Environmental Hydraulics, Athens, 1125–1130, International Association of Hydraulic Research, National Technical University of Athens, 2010.
5. #Wang, X., and S. Zhang, Application research on denoising based on wavelet in data acquisition of impact drilling system, 2010 2nd International Conference on Signal Processing Systems (ICSPS), IEEE, 1, 479-483, doi: 10.1109/ICSPS.2010.5555539, 2010.
6. Jalbert, J., T. Mathevet and A.-C. Favre, Temporal uncertainty estimation of discharges from rating curves using a variographic analysis, Journal of Hydrology, 397 (1-2), 83-92, DOI: 10.1016/j.jhydrol.2010.11.031, 2011.
7. Zarris, D., M. Vlastara and D. Panagoulia, Sediment delivery assessment for a transboundary Mediterranean catchment: The example of Nestos River catchment, Water Resources Management, 25 (14), 3785-3803, 2011.
8. Fenicia, F., D. Kavetski and H. H. G. Savenije, Elements of a flexible approach for conceptual hydrological modeling: 1. Motivation and theoretical development, Water Resour. Res., 47, W11510, doi: 10.1029/2010WR010174, 2011.
9. #Zarris, D., E. Lykoudi and D. Panagoulia, Sediment yield assessment in Greece, Sediment Transport Modeling in Hydrological Watersheds and Rivers, Istanbul, Turkey, November 2012, Vol. 1, 10.13140/2.1.4318.9444, 2012.
10. Schettino, A., Magan: A new approach to the analysis and interpretation of marine magnetic anomalies, Computers & Geosciences, 39, 135-144, 2012.
11. Ghenim, A. N., and A. Megnounif, Estimation de la précision de la relation en puissance reliant la concentration au débit liquide, Revue «Nature & Technologie». C- Sciences de l'Environnement, 09, 54-60, 2013.

Κατηγορίες: Στοχαστική