Υδρολογία, κοινωνία, αλλαγή και αβεβαιότητα (προσκεκλημένη ομιλία)

D. Koutsoyiannis, Hydrology, society, change and uncertainty (invited talk), European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-4243, doi:10.13140/RG.2.2.15432.93441, European Geosciences Union, 2014.

[Υδρολογία, κοινωνία, αλλαγή και αβεβαιότητα (προσκεκλημένη ομιλία)]

[doc_id=1441]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (2783 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15432.93441

Κατηγορίες: Κλίμα και στοχαστική, Αβεβαιότητα