Πολυμορφοκλασματικός καταβιβασμός κλίμακας: δοκιμή πρόσκρουσης

F. Lombardo, E. Volpi, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Multifractal downscaling models: a crash test, 3rd STAHY International Workshop on Statistical Methods for Hydrology and Water Resources Management, Tunis, Tunisia, doi:10.13140/RG.2.2.32872.06404, International Association of Hydrological Sciences, 2012.

[Πολυμορφοκλασματικός καταβιβασμός κλίμακας: δοκιμή πρόσκρουσης]

[doc_id=1444]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1047 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.32872.06404