Χωροχρονική εξέλιξης ζήτησης υδρευτικού νερού στην Αθήνα

Μ. Καλλιβωκά, Χωροχρονική εξέλιξης ζήτησης υδρευτικού νερού στην Αθήνα, Μεταπτυχιακή εργασία, 70 pages, Οκτώβριος 2011.

[doc_id=1454]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της χωρικής και χρονικής εξέλιξης της ζήτησης με εφαρμογή στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Για το σκοπό αυτό, επιχειρείται να αξιοποιηθούν δεδομένα από μεταβλητές που μετά από εκτεταμένη διερεύνηση, αναμένεται να επηρεάζουν την υδρευτική κατανάλωση. Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη η ημέρα της εβδομάδας, ο μήνας, τυχόν εξαιρετικά γεγονότα που συνεπάγονται μαζική μετακίνηση των κατοίκων (Εθνικές Εορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα), καθώς και η μεταβολή του πληθυσμού, η εξέλιξη του βιοτικού επιπέδου, η τιμολογιακή πολιτική της Ε.ΥΔ.Α.Π. και οι διάφορες χρήσεις του νερού (π.χ. βιομηχανικές, δημόσιες, δημοτικές). Τέλος, επιχειρείται μια μεσοπρόθεσμη εκτίμηση μελλοντικής ζήτησης.

PDF Πλήρες κείμενο (5741 KB)