Ύδρευση και αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων στην αρχαία Ελλάδα

A. N. Angelakis, N. Mamassis, E. Dialynas, and P. Defteraios, Urban Water Supply, Wastewater, and Stormwater Considerations in Ancient Hellas: Lessons Learned, Environment and Natural Resources Research, 4 (3), doi:10.5539/enrr.v4n3p95, Οκτώβριος 2014.

[Ύδρευση και αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων στην αρχαία Ελλάδα]

[doc_id=1459]

[Αγγλικά]

Urban water, wastewater and stormwater management practices in ancient Hellas, from the Minoan to the Roman times are briefly reviewed. In the Prehistoric Hellas palaces and other settlements tended to be located at dry places, at a distance from rivers or lakes. During the Bronze Age decentralized water supply and wastewater and stormwater management of small-scale systems were dominant. These systems are characterized by their salient architectural and hydraulic features and perfect adaptation to the environment. On the other hand, under tyranny, cities grew significantly and the first large-scale urban water infrastructures were developed. During the periods of democracy the Hippodameian system of city planning included the public hydraulic works. This period is also characterized by significant scientific progress in the hygienic use of water in public baths and latrines. Finally, Romans used the scientific knowledge and the experience of small scale constructions of the Hellenes, to construct large scale hydraulic works using sophisticated techniques.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. N. Mamassis, S. Moustakas, and N. Zarkadoulas, Representing the operation of ancient reclamation works at Lake Copais in Greece, Water History, doi:10.1007/s12685-015-0126-x, 2015.