Το δίκτυο δεδομένων «Δευκαλίων»

Σ. Λυκούδης, και Γ. Καραβοκυρός, Το δίκτυο δεδομένων «Δευκαλίων», Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων», Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 2014.

[doc_id=1471]

[Ελληνικά]

Παρουσιάζονται εν συντομία τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης του δικτύου μετρήσεων του έργου. Κατ’αρχήν πραγματοποιήθηκε η επιλογή των μετρούμενων παραμέτρων βασιζόμενη στις απαιτήσεις των χρηστών (ερευνητική ομάδα – επιστημονική κοινότητα). Εν συνεχεία, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό του έργου, έγινε η επιλογή των αισθητήρων. Το κυριότερο βήμα της σχεδίασης του δικτύου, η επιλογή των λεκανών απορροής οι οποίες θα μελετηθούν, προέκυψε ως συγκερασμός των επιθυμιών της ερευνητικής ομάδας, των απαιτήσεων των μεθοδολογικών προσεγγίσεων της μελέτης και των τεχνικών δυνατοτήτων όπως αυτές καθορίστηκαν από τον επιλεγμένο μετρητικό εξοπλισμό. Έχοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστκά των αισθητήρων, έγινε επιλογή των θέσεων των σταθμών και πραγματοποιήθηκε η εγκατάστασή τους. Η αρχική υλοποίηση επανεξετάστηκε σε ενδιάμεσο χρόνο και έγιναν τροποποιήσεις και προσθήκες με στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου. Η τηλεμετάδοση των δεδομένων από τους μετρητικούς σταθμούς σχεδιάστηκε ανάλογα με τη θέση του σταθμού είτε μέσω του δικτύου ADSL της σταθερής τηλεφωνίας είτε ασύρματα μέσω του δικτύου GSM/GPRS της κινητής τηλεφωνίας. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν ύστερα από σχετική επεξεργασία σε μορφή χρονοσειρών στην υδρολογική Βάση Δεδομένων του Δευκαλίωνα. Από τις ειδικά διαμορφωμένες ιστοσελίδες του Δευκαλίωνα οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν δεδομένα, να προβάλλουν γραφήματα και στατιστικές αναλύσεις χρονοσειρών και να εξετάσουν ιστορικά επεισόδια και ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα. Η λειτουργία του μετρητικού δικτύου κρίνεται επιτυχής. Οι επιλεγμένοι αισθητήρες παρουσίασαν ελάχιστα προβλήματα λειτουργίας με αποτέλεσμα ικανοποιητική ποιότητα και πληρότητα δεδομένων.

PDF Πλήρες κείμενο (2429 KB)