Μελέτη στατιστικών χαρακτηριστικών και έλεγχος πιθανής ετεροσυσχέτισης τιμών αγροτικών προιόντων και κατακρήμνισης

Β. Βασιλάκη, Μελέτη στατιστικών χαρακτηριστικών και έλεγχος πιθανής ετεροσυσχέτισης τιμών αγροτικών προιόντων και κατακρήμνισης, Διπλωματική εργασία, 210 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάιος 2014.

[doc_id=1481]

[Ελληνικά]

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι τα αγροτικά συστήματα εξαρτώνται από υδρομετεωρολογικούς παράγοντες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αύξηση των τιμών και της διακύμανσης των τιμών των αγροτικών προϊόντων. Η «κρίση των τροφίμων» εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ακόμα και επιβίωσης κοινωνικών ομάδων του σύγχρονου κόσμου. Προκειμένου να αξιολογηθεί η σχέση ακραίων φαινομένων κατακρήμνισης και τιμών προϊόντων, αναλύονται τα στατιστικά χαρακτηριστικά μηνιαίων τιμών που έλαβαν οι αγρότες και των τιμών των Συμβολαίων Μελλοντικής εκπλήρωσης, στα προϊόντα καλαμπόκι και σόγια, στην Αμερική, για την περίοδο 1960-2012 και μηνιαίων χρονοσειρών κατακρήμνισης που προέρχονται από 200 σταθμούς, στις αντίστοιχες περιοχές παραγωγής και για περίοδο από το 1897 έως το 2012. Επιπλέον, υπολογίζονται δύο δείκτες βραχυπρόθεσμης ξηρασίας, ο υδρολογικός Δείκτης Ανωμαλίας Υγρασίας (Palmer Z), από τον οποίο προκύπτει μία σχετική απόκλιση του καιρού ενός συγκεκριμένου μήνα, σε μία συγκεκριμένη περιοχή, από τη μέση κατάσταση υγρασίας του συγκεκριμένου μήνα και ο στατιστικός Τυποποιημένος Δείκτης Βροχόπτωσης (SPI, ενός, δύο και τριών μηνών), για τις ζώνες παραγωγής των δύο προϊόντων και για τις βασικές Πολιτείες παραγωγούς μεμονωμένα. Στη συνέχεια ερευνάται η σχέση των τιμών καθώς και των μηνιαίων μεταβολών των τιμών των προϊόντων με τις αντίστοιχες κατακρημνίσεις και τις αντίστοιχες τιμές των δεικτών ξηρασίας σε μηνιαία βάση, για τις ζώνες παραγωγής και για τις Πολιτείες παραγωγούς. Η ανάλυση υποδεικνύει ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών, πραγματοποιούνται ταυτόχρονα με φαινόμενα ξηρασίας την περίοδο ανάπτυξης των καλλιεργειών, το μήνα Ιούλιο.

PDF Πλήρες κείμενο (8026 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: