Κατάρτιση ομβρίων καμπυλών στην Πελοπόννησο

Θ. Τσιτσέλη, Κατάρτιση ομβρίων καμπυλών στην Πελοπόννησο, Διπλωματική εργασία, 158 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάιος 2014.

[doc_id=1494]

[Ελληνικά]

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την κατάρτιση όμβριων καμπυλών στην περιοχή της Πελοποννήσου. Από τα υδρομετεωρολογικά δεδομένα, που προέρχονται από έντυπα βροχογράφων της Ε.Μ.Υ., την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας», και τη διπλωματική εργασία του Η. Κοτσίφη (1999), εξήχθησαν οι μέγιστες ετήσιες χρονοσειρές βροχοπτώσεων για διάφορες διάρκειες και επεξεργάστηκαν στατιστικά μέσω Excel και «Υδρογνώμονα». Οι όμβριες καμπύλες περιγράφονται από τη συνάρτηση διάρκειας b(d) με παραμέτρους η, θ που προκύπτουν από βροχογράφους και από τη συνάρτηση κατανομής που ισχύει για τη μέγιστη ένταση βροχής. Καταλληλότερη συνάρτηση κατανομής θεωρήθηκε η Γενική Ακραίων τιμών με παραμέτρους κ, λ, και ψ, που προκύπτουν από τα δεδομένα βροχομέτρων με ελαχιστοποίηση του σφάλματος προσαρμογής της εμπειρικής (Weibull) με τη θεωρητική. Οι παράμετροι η, θ, κ, ψ θεωρήθηκαν ενιαίες για όλη την Πελοπόννησο, ενώ η παράμετρος λ μεταβάλλεται σε κάθε σταθμό μελέτης. Έχοντας υπολογίσει τις παραμέτρους περιγραφής των όμβριων καμπυλών, κατασκευάζονται χάρτες ισοτιμικών καμπυλών για την παράμετρο λ και ισοϋετιών καμπυλών για διάφορες περιόδους επαναφοράς, απ’όπου με αντίστροφη διαδικασία μπορεί να εκτιμηθεί η όμβρια καμπύλη σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής μελέτης.

PDF Πλήρες κείμενο (4696 KB)