Τεχνική έκθεση περιγραφής βροχομετρικών και μετεωρολογικών δεδομένων και επεξεργασιών

Ι. Μαρκόνης, Σ. Λυκούδης, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Τεχνική έκθεση περιγραφής βροχομετρικών και μετεωρολογικών δεδομένων και επεξεργασιών, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 54 pages, Σεπτέμβριος 2014.

[doc_id=1496]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι η ανάλυση των βροχομετρικών και μετεωρολογικών δεδομένων που συλλέχθηκαν από τις πιλοτικές λεκάνες και η περιγραφή των επεξεργασιών για την παραγωγή των απαιτούμενων χρονοσειρών. Οι χρονοσειρές που προέκυψαν από την επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων πραγματικού χρόνου του μετρητικού συστήματος και περιλαμβάνουν: (α) σημειακές χρονοσειρές βροχόπτωσης και λοιπών μετεωρολογικών μεταβλητών (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ταχύτητα ανέμου), και (β) χρονοσειρές επιφανειακής βροχόπτωσης και δυνητικής εξατμοδιαπνοής των υπολεκανών ενδιαφέροντος. Τα σημειακά ύψη βροχής των βροχομετρικών σταθμών αξιοποιούνται αφενός για την παραγωγή χρονοσειρών επιφανειακών βροχοπτώσεων και αφετέρου στην ανάλυση των ισχυρών επεισοδίων καταιγίδων. Η παραγωγή των επιφανειακών βροχοπτώσεων σε κάθε λεκάνη ή υπολεκάνη ενδιαφέροντος έγινε με τυπικές τεχνικές χωρικής ολοκλήρωσης (πολύγωνα Thiessen), ενώ η δυνητική εξατμοδιαπνοή εκτιμήθηκε έμμεσα, συναρτήσει της θερμοκρασίας.

PDF Πλήρες κείμενο (3082 KB)

Σχετικό έργο: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων