Πιλοτικό μοντέλο για τη διαχείριση του συστήματος ταμιευτήρων υδροδότησης της Αθήνας

Γ. Τσακαλίας, και Δ. Κουτσογιάννης, Πιλοτικό μοντέλο για τη διαχείριση του συστήματος ταμιευτήρων υδροδότησης της Αθήνας, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τεύχος 14, 52 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 1995.

[doc_id=15]

[Ελληνικά]

Αναπτύχθηκε ένα πιλοτικό σύστημα για τη διαχείριση του συστήματος ταμιευτήρων της υδροδότησης της Αθήνας, το οποίο αξιοποιεί μεθόδους που ανήκουν στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης και, πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί γενετικούς αλγορίθμους ως εργαλείο βελτιστοποίησης της λειτουργίας του συστήματος. Η έκθεση περιλαμβάνει (α) στοχαστική προσομοίωση υδρολογικών μεταβλητών, (β) λειτουργική προσομοίωση του υδροσυστήματος, (γ) ανάπτυξη του γενετικού αλγορίθμου βελτιστοποίησης, (δ) περιγραφή και οδηγίες χρήσης του λογισμικού συστήματος και (ε) πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου.

PDF Πλήρες κείμενο (3929 KB)

Σχετικό έργο: Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Εμπειρία από την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση μεγάλης κλίμακας υδροσυστημάτων της Ελλάδας, Πρακτικά της Ημερίδας " Μελέτες και Έρευνες Υδατικών Πόρων στον Κυπριακό Χώρο", επιμέλεια Ε. Σιδηρόπουλος και Ι. Ιακωβίδης, Λευκωσία, 159–180, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2003.