Διερεύνηση πλημμυρικής κατάκλυσης σε συνθήκες μη μόνιμης ροής με τη χρήση λογισμικών υδραυλικής προσομοίωσης. Εφαρμογή στον Πηνειό Θεσσαλίας

Ε. Μόσχου, Διερεύνηση πλημμυρικής κατάκλυσης σε συνθήκες μη μόνιμης ροής με τη χρήση λογισμικών υδραυλικής προσομοίωσης. Εφαρμογή στον Πηνειό Θεσσαλίας, MSc thesis, 119 pages, Οκτώβριος 2014.

[doc_id=1505]

[Ελληνικά]

Με αφορμή το πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ υπό το οποίο θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη, αντιμετώπιση και τον περιορισμό των πλημμυρών, εξετάζεται η λειτουργία τριών υδραυλικών μοντέλων μέσω της διερεύνησης της εξέλιξης της πλημμυρικής κατάκλυσης. Συγκεκριμένα, μελετάται η εξέλιξη της κατάκλυσης και οι μεταβολές σε επιλεγμένα υδραυλικά μεγέθη όπως είναι το βάθος νερού στην έξοδο του τμήματος του ποταμού Πηνειού, το οποίο προσομοιώνεται. Εκτός από τη μελέτη με τα μοντέλα HEC-RAS και LISFLOOD-FP πραγματοποιείται εκτενής μελέτη με το πακέτο λογισμικού MIKE FLOOD του DHI. Η μελέτη γίνεται τόσο σε συνθήκες σταθερής εισροής όσο και σε συνθήκες χρονικά μεταβαλλόμενης εισροής. Τέλος, για την περαιτέρω διερεύνηση της λειτουργίας των μοντέλων και ειδικά του MIKE FLOOD συγκριτικά με τα άλλα δύο πακέτα λογισμικού, γίνεται η εφαρμογή του μοντέλου σε επιλεγμένες πρότυπες τοπογραφίες. Εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα για τη συμπεριφορά των μοντέλων τα οποία σε συνδυασμό με την ανάλυση του Οικονόμου (2013), η οποία προηγήθηκε και η οποία επεκτάθηκε και σε άλλα πεδία, αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη λήψη των αντίστοιχων αποφάσεων.

PDF Πλήρες κείμενο (7908 KB)