Αναπαράσταση της λειτουργίας αρχαίων Ρωμαϊκών δεξαμενών Απτέρων Χανίων

Σ Γκρίζης, Αναπαράσταση της λειτουργίας αρχαίων Ρωμαϊκών δεξαμενών Απτέρων Χανίων, Διπλωματική εργασία, 90 pages, Οκτώβριος 2014.

[doc_id=1507]

[Ελληνικά]

Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι να γίνει η αναπαράσταση λειτουργίας των Ρωμαϊκών δεξαμενών της αρχαίας πόλης Απτέρα στην περιοχή της Σούδας, η οποία βρίσκεται 15 km ανατολικά της πόλης των Χανιών. Το εξεταζόμενο σύστημα αποτελείται από δύο δεξαμενές, μία σχήματος Γ και μία λίγο μικρότερη χωρισμένη σε τρία κλίτη από μεγάλους πεσσούς, την λεκάνη απορροής τους, η οποία βρίσκεται ΝΔ της δεξαμενής σχήματος Γ, και τέλος από τα δύο λουτρικά συστήματα που βρίσκονται κατάντη των δεξαμενών. Ζητούμενο της αναπαράστασης είναι η εκτίμηση της ημερήσιας ζήτησης νερού που μπορούσαν να καλύψουν οι δεξαμενές και η αποτίμηση της χρήσης της παραπάνω ζήτησης από τους κατοίκους της περιοχής.

PDF Πλήρες κείμενο (11170 KB)