Ανάπτυξη μοντέλου συνδυασμένης διαχείρισης λεκανών απορροής Αχελώου και Πηνειού

Δ. Νικολόπουλος, Ανάπτυξη μοντέλου συνδυασμένης διαχείρισης λεκανών απορροής Αχελώου και Πηνειού, Διπλωματική εργασία, 214 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2015.

[doc_id=1544]

[Ελληνικά]

Το αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι η κατάστρωση του μοντέλου προσομοίωσης ενός ιδιαίτερα σύνθετου υδροσυστήματος που περιλαμβάνει δύο γειτονικές υδρολογικές λεκάνες, του Αχελώου και του Πηνειού, και η εξέταση των προοπτικών συνδιαχείρισης τους. Οι εν λόγω λεκάνες ταυτίζονται με τις διαχειριστικές ενότητες ΛΑΠ Αχελώου και ΛΑΠ Πηνειού, που συνδέονται μέσω των έργων εκτροπής που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη γενικής διάταξης που είχε εκπονήσει η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αχελώου του ΥΠΕΧΩΔΕ στα μέσα της δεκαετίας του '90. Η πορεία εξέτασης του προβλήματος βασίστηκε στην αναπαράσταση της λειτουργίας του υδροσυστήματος μέσω ενός εννοιολογικού μοντέλου, που αν και αρκετά αφαιρετικό θα πρέπει να αναπαριστά ορθά τις σχέσεις των τεχνικών έργων μεταξύ τους και με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Τα επιμέρους στοιχεία του μοντέλου ήταν οι λεκάνες απορροής, οι υπόγειοι υδροφορείς, οι αγροτικές εκτάσεις, οι οικισμοί, οι ταμιευτήρες, οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί (που σε δύο περιπτώσεις είναι αντιστρεπτής λειτουργίας) και το δίκτυο μεταφοράς νερού. Για τις ανάγκες τις εργασίες πραγματοποιήθηκε συλλογή πληθώρας δεδομένων καθώς και αποδελτίωση μεγάλου αριθμού υδρολογικών και διαχειριστικών μελετών. Η οργάνωση και ανάλυση των χωρικών δεδομένων έγινε με την υποστήριξη ενός Γεωγραφικού Σύστηματος Πληροφοριών. Σημαντικός φόρτος αναλώθηκε στις υδρολογικές αναλύσεις και την εκτίμηση των υδατικών αναγκών της περιοχής. Αφού καθορίστηκαν τα υδρολογικά δεδομένα εισόδου του υδροσυστήματος, παρήχθησαν συνθετικές χρονοσειρές 1000 ετών μέσω στοχαστικής προσομοίωσης, που αναπαράγουν τα στατιστικά χαρακτηριστικά των ιστορικών δειγμάτων ποσοτικοποιώντας την αβεβαιότητά τους σε πολλαπλές χρονικές κλίμακες. Από την άλλη πλευρά, οι ζητήσεις νερού για διάφορες χρήσεις και οι σχετικοί πειρορισμοί διαμορφώθηκαν έπειτα από επεξεργασία των διαθέσιμων ιστορικών δεδομένων καθώς και σχεδίων ανάπτυξης από διάφορες μελέτες, ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν πιο πιστά στην πραγματικότητα. Με βάση τα παραπάνω, καταρτίστηκαν εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης και διαχείρισης του υδροσυστήματος, τα οποία αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν μέσω των εργαλείων προσομοίωσης και βελτιστοποίησης του λογισμικού ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ. Στις αναλύσεις, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής παραγωγής του συστήματος, με τρόπο ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι υψηλής προτεραιότητας χρήσεις νερού (υδρευτικές ανάγκες και περιβαλλοντικοί περιορισμοί) και να εξασφαλίζεται ικανοποιητικό επίπεδο αξιοπιστίας στην ικανοποίηση των αρδευτικών χρήσεων.

PDF Πλήρες κείμενο (22880 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: