Κατάρτιση πλημμυρικών χαρτών στον Ποταμό Άραγχθο

Α Δρόσου, Κατάρτιση πλημμυρικών χαρτών στον Ποταμό Άραγχθο, Διπλωματική εργασία, 118 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2015.

[doc_id=1546]

[Ελληνικά]

Οι πλημμύρες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα φυσικά φαινόμενα με έντονες και εκτενείς περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες τόσο στο Ελληνικό χώρο, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας μελετήθηκε η πλημμυρική δραστηριότητα του Ποταμού Αράχθου για τμήμα μήκους 11.0 km κατάντη του υδροηλεκτρικού φράγματος Πουρνάρι Ι. Η πλημμυρική δραστηριότητα του υπό μελέτη τμήματος κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι αυτό περικλείει την πόλη της Άρτας και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτή. Η υδραυλική προσομοίωση του φαινομένου έγινε με χρήση των λογισμικών HEC-RAS 4.0 και LISFLOOD-FP 4.5.0, κάνοντας παραδοχή για μόνιμη ροή. Το πρώτο μοντέλο υποστηρίζει μονοδιάστατη ροή, ενώ το δεύτερο υιοθετεί μεθόδους για την προσομοίωση του αναπτύγματος της πλημμύρας εγκάρσια στο κυρίως ρεύμα ροής (ψευδο-διδιάστατη ανάλυση). Ως αρχικό δεδομένο χρησιμοποιήθηκε το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους, ύστερα από επεξεργασία στο πρόγραμμα ArcGIS 10.0. Το ίδιο πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε και για τη σύνθεση των αντίστοιχων πιεζομετρικών και πλημμυρικών χαρτών για κάθε σενάριο προσομοίωσης. Για την υδραυλική προσομοίωση επιλέχθηκαν τέσσερα διαφορετικά σενάρια διαχείρισης του εκχειλιστή του φράγματος Πουρνάρι Ι, τα οποία προκαλούν πλημμυρικές αιχμές διαφορετικού μεγέθους (διαφορετικής περιόδου επαναφοράς). Πιο συγκεκριμένα, εκτός από την παροχή αιχμής που αντιστοιχεί στην πραγματική λειτουργία του εκχειλιστή, κατά το επεισόδιο της περιόδου 28-31/12/2005, μελετήθηκαν ακόμα τρία εναλλακτικά σενάρια τα οποία διαφοροποιούνται ως προς το χρόνο ανοίγματος του εκχειλιστή σε σχέση με την μέγιστη εισροή στον ταμιευτήρα. Επίσης, πραγματοποιήθηκε υδραυλική προσομοίωση για μια εκτίμηση της παροχής αιχμής της πλημμύρας η οποία συνέβη την 1/2/2015. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων παρουσιάζονται υπό τη μορφή πλημμυρικών χαρτών όπως προβλέπεται από την Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ.

PDF Πλήρες κείμενο (7914 KB)

Σχετικές εργασίες: