Υδρολογική διερεύνηση λεκανών Σαντορίνης

Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική διερεύνηση λεκανών Σαντορίνης, Συντονισμένες δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος στα νησιά Σαντορίνη και Θηρασία, Ανάθεση: Ταμείο Συνοχής ΕΕ, Ανάδοχοι: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., , , 1998.

[doc_id=155]

[Ελληνικά]

Στο γενικό πλαίσιο της μελέτης, αναπτύσσονται σχέδια για βασικές επεμβάσεις σε επιμέρους τομείς (υδατικοί πόροι, στερεά απορρίμματα, υγρά απόβλητα) καθώς και για τη διαχείριση των προτεινόμενων έργων, με στόχο την προστασία φυσικών πόρων και περιβάλλοντος και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς κατοίκους και επισκέπτες. Το προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων περιλαμβάνει έργα και μέτρα για την αντιμετώπιση του σημαντικού υδατικού ελλείμματος και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών, παρέχοντας ευελιξία και δυνατότητα προσαρμογής σε μελλοντικές συνθήκες.Το ειδικότερο αντικείμενο της υδρολογικής διερεύνησης έχει στόχο την ανάλυση του υδατικού ισοζυγίου διάφορων λεκανών και υδροφορέων της περιοχής μελέτης και τον έλεγχο του υδρολογικού σχεδιασμού διάφορων έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων.

Σχετικό έργο: Συντονισμένες δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος στα νησιά Σαντορίνη και Θηρασία