Στοχαστική προσομοίωση υδρολογικών μεταβλητών

Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Ι. Ναλμπάντης, Στοχαστική προσομοίωση υδρολογικών μεταβλητών, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2, Τεύχος 13, 313 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1990.

[doc_id=159]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της έκθεσης είναι η ανάλυση, οι τελικές εκτιμήσεις και η μοντελοποίηση των υδρολογικών μεταβλητών που υπεισέρχονται στην προσομοίωση του συστήματος ταμιευτήρων Μόρνου-Υλίκης-Ευήνου. Αρχικά συνοψίζονται οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν σε παλιότερες μελέτες για την προσομοίωση των εισροών στους ταμιευτήρες. Στη συνέχεια τοποθετείται το γενικό πρόβλημα της μοντελοποίησης ενός συστήματος ταμιευτήρων, εξετάζονται διάφορα εναλλακτικά μοντέλα εισροών, και εισάγεται και αναλύεται διεξοδικά το γενικό σχήμα στοχαστικής μοντελοποίησης του συγκεκριμένου συστήματος ταμιευτήρων. Το σχήμα αυτό βασίζεται σε ένα Μαρκοβιανό μοντέλο ετήσιων χρονοσειρών και ένα μοντέλο επιμερισμού των ετήσιων χρονοσειρών σε μηνιαίες. Κατόπιν γίνεται στατιστική ανάλυση των ιστορικών δειγμάτων απορροής, βροχής, απορροής και εξάτμισης, εξετάζονται οι στατιστικές κατανομές των μεταβλητών και εξάγονται οι τελικές εκτιμήσεις των υπερετήσιων μέσων τιμών των μεταβλητών με τα όρια αξιοπιστίας τους. Τέλος εφαρμόζεται το μοντέλο προσομοίωσης και αναλύονται τα αποτελέσματά του, τα οποία και συγκρίνονται ως προς τη στατιστική συμφωνία τους με τα ιστορικά δεδομένα.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σχετικό έργο: Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, A nonlinear disaggregation method with a reduced parameter set for simulation of hydrologic series, Water Resources Research, 28 (12), 3175–3191, doi:10.1029/92WR01299, 1992.