Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2

[proj_id=17]

Περίοδος εκτέλεσης: Μάιος 1989–Ιούνιος 1990

Προϋπολογισμός: 26 000 000 DRS (περίπου €145 393)

Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

Project director: Θ. Ξανθόπουλος

Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες συνιστώσες: (1) Ολοκλήρωση της επεξεργασίας των διαθέσιμων υδρομετεωρολογικών δεδομένων, με στόχο την ασφαλέστερη δυνατή εκτίμηση του υδατικού δυναμικού των λεκανών Μόρνου, Ευήνου και Υλίκης. (2) Μελέτη υδρολογικού σχεδιασμού των εναλλακτικών ταμιευτήρων Ευήνου σε συνδυασμό με τη λειτουργία του ταμιευτήρα Μόρνου. (3) Μελέτη βελτίωσης του δικτύου μέτρησης της υδρολογικής πληροφορίας στις λεκάνες Μόρνου και Ευήνου. (4) Εκτίμηση του αξιοποιήσιμου υδατικού δυναμικού της Υλίκης και των εναλλακτικών τρόπων διαχείρισής του, υπό τις τωρινές συνθήκες καθώς και σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση του υδατικού δυναμικού του Ευήνου. (5) Κατάρτιση μεθοδολογιών και προγραμμάτων για την υποστήριξη του ορθολογικού χρονικού προγραμματισμού των απολήψεων από την Υλίκη.

Έγγραφα: