Συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών δεικτών ξηρασίας στη Μεσόγειο

M. Giglioni, A. Efstratiadis, F. Lombardo, F. Napolitano, and F. Russo, Comparative assessment of different drought indices across the Mediterranean, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-18537, European Geosciences Union, 2016.

[Συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών δεικτών ξηρασίας στη Μεσόγειο]

[doc_id=1610]

[Αγγλικά]

Οι ξηρασίες έχουν καταστεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των υδρολογικών επιστημών, λόγω των μείζονων κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεών τους σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο των καθημερινών πρακτικών διαχείρισης των υδατικών πόρων, ο προσδιορισμός και εκτίμηση των ξηρασιών βασίζονται κυρίως σε απλοποιητικούς δείκτες, που εκτιμώνται με βάση εύκολα διαθέσιμη πληροφορία. Στην εργασία αυτή, εφαρμόζουμε διάφορους μετεωρολογικούς δείκτες, ήτοι Standardized Precipitation Index (SPI), Standardized Precipitation and Evapotranspiration Index (SPEI), Reconnaissance Drought Index (RDI), Palmer Drought Z Index, και Palmer Drought Severity Index (PDSI), ώστε να εκτιμήσουμε τη σοβαρότητα και διάρκεια των παρατηρημένων γεγονότων ξηρασίας. Ο κύριος σκοπός αυτής της μελέτης είναι να υπογραμμίσουμε τις διαφορές στις εκτιμήσεις του χρονικού σημείου έναρξης της ξηρασίας, της διάρκειας μεταξύ των γεγονότων, και τις αποκλίσεις στην εκτίμηση του μεγέθους για το ίδιο γεγονός. Θεωρήθηκενα διάφορες χρονικές κλίμακες συνάθροισης, από ένα μήνα έως ένα έτος, προκειμένου να διερευνήσουμε τις επιπτώσεις τη υιοθετούμενης χρονικής κλίμακας στα χαρακτηριστικά της ξηρασίας. Η ανάλυσή μας εστιάζει στην περιοχή της Μεσογείου, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη Νότια Ιταλία και την Ελλάδα.

PDF Πλήρες κείμενο: