Η αναπόφευκτη αβεβαιότητα της ανανεώσιμης ενέργειας και η διαχείρισή της

D. Koutsoyiannis, The unavoidable uncertainty of renewable energy and its management, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016–18430, doi:10.13140/RG.2.2.36312.70400, European Geosciences Union, 2016.

[Η αναπόφευκτη αβεβαιότητα της ανανεώσιμης ενέργειας και η διαχείρισή της]

[doc_id=1611]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (4504 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.36312.70400