Μεθοδολογία βέλτιστης χωροθέτησης & διαστασιολόγησης ΑΠΕ με χρήση λογισμικού ArcGIS 10.3: Μελέτη περίπτωσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο. Δασκάλου, Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Μεθοδολογία βέλτιστης χωροθέτησης & διαστασιολόγησης ΑΠΕ με χρήση λογισμικού ArcGIS 10.3: Μελέτη περίπτωσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS, Crowne Plaza, Αθήνα, Marathon Data Systems, 2016.

[doc_id=1616]

[Ελληνικά]

Παρουσιάζεται ένα εργαλείο βέλτιστης χωροθέτησης και διαστασιολόγησης ΑΠΕ, που βασίζεται στη χρήση ΣΓΠ, και εφαρμόζεται πιλοτικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη πληθώρα τοπογραφικών, τεχνικών, νομικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων και συναφών περιορισμών, καταλήγοντα σε μια πολυκριτηριακή ανάλυση για την επιλογή των πλέον κατάλληλων θέσεων.

PDF Πλήρες κείμενο (2133 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών