Ελληνικό προσχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της απερήμωσης

Εθνική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης, Ελληνικό προσχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της απερήμωσης, 142 pages, Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, 2000.

[doc_id=162]

[Ελληνικά]

Το κείμενο συντάχτηκε με στόχο να καθοριστεί η εθνική και διεθνής πολιτική της χώρας για την καταπολέμηση της ερημοποίησης. Περιγράφει τους παράγοντες και τις διεργασίες ερημοποίησης και προτείνει μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισής της, τόσο σε γενικό επίπεδο, όσο και στους επιμέρους τομείς γεωργίας, δασών, πανίδας, κτηνοτροφίας, υδατικών πόρων, καθώς και στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα.

PDF Πλήρες κείμενο (9492 KB)