Μοντέλο υδατικού ισοζυγίου για την αποτίμηση της δυσλειτουργίας ΧΥΤΑ λόγω διαρροών

T. Vergou, A. Efstratiadis, and D. Dermatas, Water balance model for evaluation of landfill malfunction due to leakage, 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, Mykonos, 2016.

[Μοντέλο υδατικού ισοζυγίου για την αποτίμηση της δυσλειτουργίας ΧΥΤΑ λόγω διαρροών]

[doc_id=1646]

[Αγγλικά]

Παρουσιάζουμε ένα εννοιολογικό μοντέλο που έχει ως στόχο την αναπαράσταση των βασικών υδρολογικών διεργασιών σε έναν χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική του εξέλιξη. Το μοντέλο εφαρμόζεται σε ένα πραγματικό πρόβλημα, που αφορά στη λειτουργεία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, στη Βόρεια Ελλάδα, για μια περίοδο ενός έτους. Ο ΧΥΤΑ εμφανίζει διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα λόγω της σημαντικής παραγωγής στραγγισμάτων, που συνήθως υπερβαίνει τη δυναμικότητα των έργων επεξεργασίαςμ καθώς και λόγω των πλευρικών διαφυγών. Προσομοιώνοντας τον πλήρη υδρολογικό κύκλο στη λεκάνη του ΧΥΤΑ, επιχειρούμε να αναγνωρίσουμε τα κύρια αίτια της αστοχίας και να προτείνουμε διαχειριστικά μέτρα ώστε να μετριάσουμε τις τρέχουσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

PDF Πλήρες κείμενο (2214 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://pre13.civil.auth.gr/ocs/index.php/PRE/pre13/paper/view/439