Εφαρμογή τεχνολογιών Πληροφοριακού Μοντέλου Έργου (ΒΙΜ) για την κατασκευή φράγματος από σκληρό επίχωμα

Χ. Νασίκα, Εφαρμογή τεχνολογιών Πληροφοριακού Μοντέλου Έργου (ΒΙΜ) για την κατασκευή φράγματος από σκληρό επίχωμα, Διπλωματική εργασία, 148 pages, Οκτώβριος 2016.

[doc_id=1662]

[Ελληνικά]

Οι τεχνολογίες Πληροφοριακού Μοντέλου Έργου (BIM) κερδίζουν σταθερά έδαφος στους διεθνείς κλάδους Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Κατασκευής Τεχνικών Έργων εισάγοντας επαναστατικές μεθόδους και εργαλεία. Στόχοι της παρούσας εργασίας είναι αφ’ ενός η θεωρητική διερεύνηση και παρουσίαση της τεχνολογίας ΒΙΜ, και αφ’ ετέρου η εξέταση των ζητημάτων της πρακτικής εφαρμογής και της αξίας της χρήσης του ΒΙΜ σε Μεγάλα Έργα Υποδομών, όπως τα φράγματα. Αρχικά δίνεται ορισμός και περιγραφή του Πληροφοριακού Μοντέλου Έργου (ΒΙΜ). Αναλύονται η σημασία του ΒΙΜ στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων το Σχεδιασμό και την Κατασκευή, εξετάζονται τα οφέλη και οι αλλαγές στον τρόπο υλοποίησης τεχνικών έργων που συνεπάγεται η χρήση του και καταγράφονται τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που αφορούν την οργάνωσή του. Εξετάζεται η μέχρι σήμερα χρήση του Π.Μ.Ε.. διεθνώς όσον αφορά τα τεχνικά έργα γενικά, αλλά και τα έργα υποδομής ειδικότερα. Για την πρακτική εφαρμογή τεχνολογιών ΒΙΜ στην κατασκευή φράγματος από σκληρό επίχωμα αναπτύσσεται στα πλαίσια της εργασίας Πληροφοριακό Μοντέλο Φράγματος σε περιβάλλον Autodesk Revit. Μελετάται το φράγμα Βαλσαμιώτη Χανίων. Έπειτα επιχειρείται η εφαρμογή ΒΙΜ 4D, δηλαδή ο χρονικός προγραμματισμός της κατασκευής του φράγματος με χρήση του Autodesk Navisworks. Για το σκοπό αυτό γίνεται σύνδεση του Π.Μ. Revit με το λογισμικό Navisworks, καταρτίζεται και προσομοιώνεται το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής. Τέλος εφαρμόζεται τεχνολογία ΒΙΜ 5D, με την εξαγωγή προμετρητικών στοιχείων και την ενδεικτική κοστολόγηση του έργου σε περιβάλλον Autodesk Navisworks.

PDF Πλήρες κείμενο (12031 KB)