Ανάπτυξη μοντέλου εκτίμησης χαμηλών ροών σε λεκάνες απορροής της περιοχής της Μεσογείου

K. Ρίσβα, Ανάπτυξη μοντέλου εκτίμησης χαμηλών ροών σε λεκάνες απορροής της περιοχής της Μεσογείου, Διπλωματική εργασία, 226 pages, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2016.

[doc_id=1663]

[Ελληνικά]

Κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου κάθε υδρολογικού έτους, εμφανίζεται το φαινόμενο χαμηλών ροών σε υδατορεύματα. Οι αυξημένες ανάγκες σε νερό και η περιορισμένη διαθεσιμότητα αυτού προκαλούν, συνήθως, διαχειριστικά προβλήματα. Έτσι, η αξιόπιστη εκτίμηση της παροχής ενός ποταμού για το σύνολο της ξηρής περιόδου αποτελεί ένα φλέγον υδρολογικό ζήτημα. Η πρόγνωση, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, του υδατικού δυναμικού δίνει τη δυνατότητα προετοιμασίας και προγραμματισμού κατάλληλων δράσεων ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση των πόρων. Σκοπός είναι η καλύτερη ικανοποίηση αναγκών των τοπικών κοινωνιών που αξιοποιούν το νερό, π.χ., για την άρδευση καλλιεργειών, αλλά και η διατήρηση καλής οικολογικής κατάστασης του υδάτινου σώματος. Παρά την προφανή σημασία του φαινομένου, στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχουν πολλές μελέτες αποκλειστικά για τις χαμηλές ροές, αλλά, συνήθως, η αντιμετωπίζονται διαχειριστικά προβλήματα για το σύνολο της ροής. Αυτό οδηγεί συχνά στη χρήση περίπλοκων μοντέλων και μεθοδολογιών τα οποία, αν και πολλές φορές επιτυχημένα και στην περιγραφή των ξηρών περιόδων, απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό για την εφαρμογή. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός απλού μοντέλου εκτίμησης των χαμηλών ροών, κατάλληλο για χρήση χωρίς εξειδικευμένο λογισμικό και προσωπικό. Αξιοποιoύνται δεδομένα από διάφορες μεσογειακές λεκάνες (δύο ελληνικές, δύο κυπριακές και μία ιταλική) με ημερήσιες μετρήσεις. Εφαρμόζονται διάφορες απλές τεχνικές επεξεργασίας των δεδομένων για εξομάλυνση τυχαίων πλημμυρικών γεγονότων και διατήρηση σχήματος της καμπύλης υποχώρησης της βασικής ροής. Τέλος, καταρτίζονται νομογραφήματα που περιγράφουν το φαινόμενο στις διάφορες λεκάνες.

PDF Πλήρες κείμενο (11534 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: