Αξιολόγηση μεθόδων εκτίμησης των περιβαλλοντικών ροών με συνδυασμένη χρήση υδρολογικών, υδραυλικών και βιοτικών παραμέτρων

Δ. Χριστοφίδου, Αξιολόγηση μεθόδων εκτίμησης των περιβαλλοντικών ροών με συνδυασμένη χρήση υδρολογικών, υδραυλικών και βιοτικών παραμέτρων, Μεταπτυχιακή εργασία, 119 pages, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2016.

[doc_id=1664]

[Ελληνικά]

Αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα της ανάλυσης στη μεσο-κλίμακα και, επακόλουθα, τη θεμελιώδη σημασία των μεσοενδιαιτημάτων/ υδρομορφολογικών μονάδων στη μελέτη των οικοσυστημάτων, αναπτύσσεται ένα μεθοδολογικό πλαίσιο με πρωταρχικό στόχο να συμβάλλει στην αξιολόγηση και, ίσως, την αναθεώρηση των εκάστοτε προτεινόμενων οικολογικών παροχών. Οι Υδρομορφολογικές Μονάδες ταξινομούνται με κριτήριο το βάθος και την ταχύτητα ροής και χαρτογραφούνται έπειτα από την επεξεργασία των ψηφιδωτών αρχείων που προέκυψαν από την υδραυλική προσομοίωση σε τμήμα μήκους 160 m του Άνω Αχελώου, κατάντη του φράγματος της Μεσοχώρας. Η διαδικασία, που πλεονεκτεί στο ότι διενεργείται με αντικειμενικά κριτήρια τα προκαθορισμένα όρια των προαναφερθέντων παραμέτρων, σε αντίθεση με τις συνήθεις πρακτικές των εργασιών πεδίου, πραγματοποιείται στο φυσικό καθεστώς και στην ελάχιστη οικολογική παροχή που προτείνεται με την εφαρμογή των Δεικτών Υδρολογικής Τροποποίησης (Richter et. al. 1996, 1997) και με τη χρήση του Υδρο-οικολογικού εργαλείου ECOFLOW (προσομοίωση ενδιαιτημάτων στη μικρο-κλίμακα). Εξετάζοντας τις μεταβολές των ΥΜΜ που παρατηρούνται στη φυσική και στην τροποποιημένη ροή, αξιολογούνται οι επιπτώσεις που επιφέρουν οι μειωμένες ροές, με κριτήρια αξιολόγησης τις βιοτικές παραμέτρους που αφορούν στην ιονική πέστροφα (Salmo farioides, Karaman, 1938) και προέρχονται από βιβλιογραφικά δεδομένα και Καμπύλες Καταλληλότητας Ενδιαιτήματος. Τέλος, βάσει των ως άνω κριτηρίων και των εποχιακών απαιτήσεων εκτιμάται η ένταση των επιπτώσεων λόγω των μειωμένων παροχών στο οικοσύστημα του ποταμού. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορούν να αξιοποιηθούν για την αναπροσαρμογή των προτεινόμενων οικολογικών παροχών. Το μεθοδολογικό πλαίσιο αυτό μπορεί επιπρόσθετα να αξιοποιηθεί και ως ένα υποτυπώδες μοντέλο προσομοίωσης μεσο-ενδιαιτημάτων, δίνοντας ως αποτέλεσμα εποχιακές περιβαλλοντικές ροές, έχοντας λάβει υπόψη όλα τα παρόντα ανά εποχή στάδια του είδους- στόχου (ή και περισσότερων ειδών) στο ποτάμιο οικοσύστημα.

PDF Πλήρες κείμενο (20353 KB)