Διερεύνηση υδρολογικών χρονοσειρών για την ανίχνευση κλιματικών διακυμάνσεων

Ε Παπαδήμας, Διερεύνηση υδρολογικών χρονοσειρών για την ανίχνευση κλιματικών διακυμάνσεων, MSc thesis, 145 pages, Οκτώβριος 2016.

[doc_id=1668]

[Ελληνικά]

Στην παρούσα εργασία έγινε μελέτη της κλιματικής διακύμανσης σε 70 πόλεις τυχαία επιλεγμένες ανά τον κόσμο. Για τη μελέτη της κλιματικής διακύμανσης επιλέχθηκαν οι κλιματικοί δείκτες των κατακρημνίσεων καθώς και της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας. Η στατιστική επεξεργασία των χρονοσειρών που προέκυψαν έγινε με βάση δύο μαθηματικά μοντέλα, τη δοκιμή Kendall και τη δοκιμή Kruskal-Wallis. Από την επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι σε γενικές γραμμές ούτε στην περίπτωση των κατακρημνίσεων ούτε και στην περίπτωση των μέσων θερμοκρασιών προκύπτει τάση ή διακύμανση τέτοια ώστε να συνεπάγεται κλιματική αλλαγή. Το συμπέρασμα αυτό, αφορά τις συγκεκριμένες πόλεις για τα συγκεκριμένα διαστήματα μελέτης.

PDF Πλήρες κείμενο (3724 KB)