Απλό μοντέλο πρόγνωσης των χαμηλών παροχών σε Μεσογειακά υδατορεύματα

K. Risva, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, and I. Nalbantis, A simple model for low flow forecasting in Mediterranean streams, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, European Water Resources Association, 2017.

[Απλό μοντέλο πρόγνωσης των χαμηλών παροχών σε Μεσογειακά υδατορεύματα]

[doc_id=1697]

[Αγγλικά]

Οι χαμηλές ροές συνήθως πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των ξηρών εποχών κάθε έτους. Αυτές συχνά συμπίπτουν με αυξημένες ζητήσεις νερού, το οποίο προκαλεί πολλαπλά προβλήματα στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Το άρθρο αυτό αναζητά απλά πλην όμως αποτελεσματικά εργαλεία πρόγνωσης των χαμηλών παροχών, τα οποία είναι εύκολα εφαρμόσιμα, με αποδοχή ενός μοντέλου εκθετικής μείωσης για την καμπύλη στείρευσης της ροής. Ο καθορισμός της παροχής έναρξης γίνεται με βάση τη στατιστική συμπεριφορά των παροχών που προηγούνται της έναρξης της ξηρής περιόδου, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, την ελάχιστη παροχή των αρχών Απριλίου. Από την άλλη πλευρά, ο ρυθμός μείωσης (παράμετρος στείρευσης) θεωρείται γραμμική συνάρτηση της παροχής έναρξης. Οι δύο παράμετροι της συνάρτησης είναι ανεξάρτητες του χρόνου, και βελτιστοποιούνται με βάση χρονοσειρές αναφοράς που αντιπροσωπεύουν τη συνιστώσα των χαμηλών ρών των παρατηρημένων υδρογραφημάτων. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται στις λεκάνες απορροής του Αχελώου (Ελλάδα), Ξερού και Περιστρώνας, (Κύπρος), και Σάλσο (Ιταλία). Τα πρωτογενή δεδομένα εξομαλύνονται μέσω μιας απλής τεχνικής επεξεργασίας σήματος, που απομακρύνει τις επιδράσεις των πλημμυρικών γεγονότων που πραγματοποιούνται την ξηρή περίοδο, επιτρέποντας έτσι τη διατήρηση της εκθετικής μορφής της καμπύλης στείρευσης της ροής. Τα αποτελέσματα δείχουν ότι είναι δυνατή η ικανοποιητική πρόγνωση των χαμηλών παροχών σε Μεσογειακές λεκάνες με διαφορετική υδρολογική συμπεριφορά.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών